Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10158
Title: Профілактика насильства серед учнів загальноосвітніх закладів інтернатного типу
Other Titles: Prevention of Violence Among Students Boarding Schools
Authors: Полякова, Ольга Михайлівна
Poliakova, Olha Mykhailivna
Бистренко, Аліна Вікторівна
Bystrenko, Alina Viktorivna
Keywords: заклади інтернатного типу
ліцеї-інтернати спортивного профілю
насильство серед учнів
профілактика насильства серед учнів
технології соціально-педагогічної профілактики насильства
boarding schools
sports boarding lyceums
violence among students
prevention of violence among students
technologies of socio-pedagogical prevention of violence
Issue Date: 2020
Citation: Бистренко, А. В. Профілактика насильства серед учнів загальноосвітніх закладів інтернатного типу [Текст] : магістер. робота / А. В. Бистренко ; науковий керівник О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 128 с.
Abstract: Право дітей України на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28, 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства» кожній дитині гарантує право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Проте, у сучасному суспільстві проблема насильства в освітніх закладах поступово стає провідною серед проблем соціально-педагогічного характеру. За даними ЮНІСЕФ, в Україні у 2017 році 24% дітей стали жертвами булінгу та 40% з них нікому про це не розповідали. Щодо освітніх закладів інтернатного типу, попри їх закритість, науковці і практики переконані про значно вищий рівень проявів насильства серед учнів у цих закладах. Мета та задачі дослідження. Здійснити аналіз теоретичних і методичних основ проблеми соціально-педагогічної роботи щодо запобігання насильства серед учнів ліцеїв-інтернатів спортивного профілю та обґрунтувати комплекс ефективних технологій соціально-педагогічної профілактики насильства серед зазначеної категорії учнів. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є профілактика насильства серед учнів ліцеїв-інтернатів спортивного профілю. Предмет дослідження – теоретичні та методичні основи соціально-педагогічної профілактики насильства серед учнів ліцеїв-інтернатів спортивного профілю.
The right of children of Ukraine to protection from all forms of violence is guaranteed by Articles 28 and 52 of the Constitution of Ukraine, according to which no one may be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 10 of the Law of Ukraine "On Child Protection" guarantees every child the right to liberty, security of person and protection of dignity. However, in modern society, the problem of violence in educational institutions is gradually taking a leading place among the problems of socio-pedagogical nature. According to UNICEF, in Ukraine in 2017, 24% of children became victims of bullying and 40% of them did not tell anyone about it. Regarding boarding schools, despite the closed nature of their socio-pedagogical systems, scholars and practitioners are convinced of a much higher level of violence among students. The aim of the study. To analyze the theoretical and methodological foundations of the problem of socio-pedagogical work to prevent violence among students of sports boarding schools and justify a set of effective technologies for socio-pedagogical prevention of violence among this category of students. Object and subject of research. The object of the study is the prevention of violence among students of sports boarding schools. The subject of research – theoretical and methodological foundations of socio-pedagogical prevention of violence among students of sports boarding schools.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10158
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
протокол Бистренко.pdf168,79 kBAdobe PDFView/Open
рецензія Бистренко.pdf347,56 kBAdobe PDFView/Open
Бистренко.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.