Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10076
Title: Студентське науково-педагогічне дослідження: проектно-тренінговий підхід
Other Titles: Student Scientific-Pedagogical Research: Project-Training Approach
Authors: Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: проектно-тренінговий підхід
студентське педагогічне дослідження
педагогічна підготовка майбутнього вчителя
student pedagogical research
project-training approach
pedagogical training of future teachers
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Цьома С.П.
Citation: Коваленко, Н. В. Студентське науково-педагогічне дослідження: проектно-тренінговий підхід [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. В. Коваленко. – Суми : [ФОП Цьома С.П., 2019]. – 118 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник вміщує узагальнений укладачем досвід організації, проведення педагогічного дослідження, оформлення та апробації отриманих результатів студентами та магістрантами. Посібник розроблено як практичне керівництво для молодих дослідників, наукових керівників, передбачає організоване навчання та самонавчання. Структура посібника ґрунтується на принципах проектно-тренінгового підходу та подана у тренінг-консультаціях (інформаційний блок, вправи, власний міні-проект, обговорення у групах), зміст яких розкриває основні етапи педагогічного дослідження (вибір теми, визначення наукового апарату педагогічного дослідження, укладання джерельної бази, вибір методів дослідження, вивчення стану розробленості проблеми в педагогічній теорії та практиці, узагальнення результатів у тексті роботи, апробація та захист результатів) та спрямований на послідовне досягнення його завдань, оволодіння молодими науковцями відповідними дослідницькими вміннями. Рекомендації стануть у нагоді студентам та магістрантам педагогічних закладів вищої освіти (галузь 014 Середня освіта, за предметними спеціалізаціями), викладачам ЗВО і працівникам освіти.
The textbook contains the generalized experience of the compiler, conducting pedagogical research, design and testing of the results obtained by students and undergraduates. The manual is designed as a practical guide for young researchers, supervisors, provides organized training and self-study. The structure of the manual is based on the principles of project-training approach and presented in training consultations (information block, exercises, own mini-project, group discussion), the content of which reveals the main stages of pedagogical research (choice of topic, definition of scientific apparatus of pedagogical research bases, choice of research methods, study of the state of problem development in pedagogical theory and practice, generalization of results in the text of the work, approbation and defense of results) and aimed at consistent achievement of its tasks, mastering of relevant research skills by young scientists.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10076
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко Н.В..pdf4,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.