Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Менеджмент персоналу
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Козлова Олена Григорівна; Kozlova Olena Hryhorivna; Захарова Ірина Олександрівна; Zakharova Iryna Oleksandrivna; Дєнєжніков Сергій Сергійович; Dieniezhnikov Serhii Serhiiovych; Статівка Валентина Іванівна; Stativka Valentyna Ivanivna
  У навчальному посібнику розкрито суть основних категорій менеджменту персоналу, розглянуто роботу з кадрами як систему і пояснено кожну її складову. Навчальний посібник охоплює широкий спектр менеджменту персоналу, максимально адаптований до вимог програми курсу. Викладений матеріал допоможе студентам спеціальності 073 Менеджмент детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
 • Документ
  Історія розвитку університетської освіти в Україні
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  У навчально-методичному посібнику подано історію розвитку університетської освіти на території України, починаючи із започаткування перших закладів підвищеного типу до сучасності. Акцент зроблено на особливостях організації освітнього процесу, трасформації мети, завдань, змісту, форм, методів та засобів навчання, розкритті сутності академічної культури викладача і можливостей самореалізації студентської молоді в освітньому та позаосвітньому процесах. Представлено динаміку розвитку університетів на території України, висвітлено вплив різних чинників на функціонування університетських осередків. Посібник адресований магістрантам спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та спрямований на поглиблення історико-педагогічної обізнаності здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Правове забезпечення професійної діяльності
  (2021) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  У методичних рекомендаціях на підставі системного аналізу законодавчих і підзаконних актів стисло й доступно викладені основні положення правових засад професійної діяльності викладача вищої школи. Видання містить конспект лекцій, тестові завдання, питання для самопідготовки, індивідуальні навчальні завдання, бібліографічний список і глосарій із відповідного курсу «Правове забезпечення професійної діяльності». Методичні рекомендації призначені для студентів магістратури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та спрямовані підвищення рівня правової обізнаності, сприяння зростанню правосвідомості та правової культури студентської молоді.
 • Документ
  Історія розвитку вищої освіти в Україні
  (2021) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  У навчально-методичному посібнику представлено генезис вищої освіти та педагогічної думки від зародження перших закладів підвищеного типу до сучасності. Значну увагу приділено особливостям організації освітнього процесу, модернізації змісту, форм та методів навчання, формуванню академічної культури викладача і можливостям самореалізації студентської молоді. Висвітлено динаміку формування й розвитку вищої освіти в Україні, розкрито вплив на освітні процеси держави, громадськості та приватних осіб. Посібник адресований аспірантам спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та спрямований на підвищення рівня історико-педагогічної обізнаності.
 • Документ
  Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті
  (ФОП Цьома С. П., 2019)
  У четвертій за випуском монографії (попередні вийшли друком у 2013, 2014, 2016 рр.) продовжено висвітлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень наукових шкіл закладів вищої освіти України у рамках комплексної теми: «Творча самореалізація особистості в контексті інноваційної особистісно-орієнтованої евристичної парадигми». Монографія містить дослідницькі матеріали, що вперше розкривають теоретичні та історико-педагогічні аспекти розвитку концепцій інноваційної евристичної освіти у зарубіжній і вітчизняній практиці. Аналізуються особливості застосування евристичних технологій – діалогових, проектних, інтерактивних, імітаційних, професійно-ігрових, тренінгових та інших представлено в експериментальній та практичній діяльності наукових шкіл педагогічних університетів Києва, Харкова, Полтави, Сум для успішної пізнавально-творчої і професійної самореалізації особистості, зокрема, майбутнього компетентного і креативного педагога-професіонала. Монографію адресовано науковцям, керівникам освітніх установ, викладачам, аспірантам, учителям, студентам.
 • Документ
  Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років ХХ – початку ХХІ століття
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  Визначено стан розроблення проблеми культури американської школи в сучасній вітчизняній порівняльній педагогіці. Схарактеризовано концептуальні підходи до розгляду культури школи в сучасній теорії освіти США. Виокремлено історичні етапи становлення і розвитку культури американської школи. З’ясовано провідні стратегії (розвиток культури високих досягнень, культури співробітництва, культури турботливого та безпечного середовища) та механізмів (програм розвитку культури школи як професійної навчальної громади, чартерних шкіл, автономного шкільного менеджменту, інноваційних шкільних мереж) розвитку культури американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років ХХ – початку ХХІ століття. На основі порівняння особливостей розвитку культури американської та української школи окреслено можливості використання інноваційних ідей американського досвіду в Україні.
 • Документ
  Development of American School Organizational Culture in the Concept of «Caring School Community»
  (2017) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  Стаття присвячена аналізу однієї з сучасних американських концепцій розвитку організаційної культури школи, а саме концепції «турботливої громади». Дана концепція виникла в зв'язку з необхідністю глибоких змін у внутрішньому середовищі американських середніх шкіл. Центральною ідеєю даної концепції є необхідність активізації співпраці між інститутами школи, сім'ї та суспільства з метою створення безпечного середовища в школі.
 • Документ
  The School-Level Factors of Effective Schooling
  (2016) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  У поданій статті проаналізовано основні роботи англомовних дослідників у галузі освітнього менеджменту та теорії освіти (Р. Едмондз, Д. Левін, Р. Марзано, П. Саммонс, Дж. Ширинс) у контексті визначення факторів шкільного рівня, що зумовлюють наявність високих навчальних досягнень учнів. Доведено, що попри наявні відмінності в переліку факторів шкільного рівня у працях різних науковців, серед них можна виокремити п’ять основних. Визначено, що такими факторами є: колегіальність і професіоналізм, складні цілі та ефективний зворотний зв'язок, участь батьків і спільноти, безпечне і впорядковане середовище, обґрунтований і життєздатний навчальний план.