Правове забезпечення професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях на підставі системного аналізу законодавчих і підзаконних актів стисло й доступно викладені основні положення правових засад професійної діяльності викладача вищої школи. Видання містить конспект лекцій, тестові завдання, питання для самопідготовки, індивідуальні навчальні завдання, бібліографічний список і глосарій із відповідного курсу «Правове забезпечення професійної діяльності». Методичні рекомендації призначені для студентів магістратури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та спрямовані підвищення рівня правової обізнаності, сприяння зростанню правосвідомості та правової культури студентської молоді.
In the methodical recommendations on the basis of the systematic analysis of legislative and by-laws the basic provisions of legal bases of professional activity of the higher school teacher are briefly and accessible stated. The publication contains a synopsis of lectures, test tasks, questions for self-preparation, individual educational tasks, a bibliographic list and a glossary of the relevant course “Legal provision of professional activity”. Methodical recommendations are intended for master’s students in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences and are aimed at raising the level of legal awareness, promoting the growth of legal awareness and legal culture of student youth.
Опис
Ключові слова
правове забезпечення, професійна діяльність, закони, підзаконні акти, документи, legal provision, professional activity, laws, bylaws, documents
Бібліографічний опис
Корж-Усенко, Л. В. Правове забезпечення професійної діяльності [Текст] : методичні рекомендації для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / Л. В. Корж-Усенко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 60 с.