Технологія формування маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі професійної підготовки у ВНЗ

Ескіз недоступний
Дата
2017-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»
Анотація
В даній роботі зазначено, що головна проблема, яка розв’язується за допомогою технології, – цілеспрямоване управління формуванням маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування та забезпечення її ефективності. Процес професійного навчання і виховання, на нашу думку, виявив себе як спосіб функціонування педагогічної системи, змістом якої є розвиток студентів, а цілями – формування, творчого мислення і здатності до професійної культури праці. Виходячи з розуміння нами цілепокладання як людської здатності ставити перед собою свідомі цілі й реалізовувати їх, ми визначили, що специфіка підходу з позицій технології формування маркетингової культури полягала в гарантованості досягнення процесом поставлених цілей.
In this paper it is noted that the main problem that is solved with the help of technology is the purposeful management of the formation of the marketing culture of future specialists in the sphere of service and ensuring its effectiveness. The process of professional training and education, in our opinion, has shown itself as a way of functioning of the pedagogical system, the content of which is the development of students, and the goals - the formation, creative thinking and the ability to professional culture of work. Proceeding from our understanding of goal-setting as human ability to set ourselves conscious goals and realize them, we determined that the specific approach from the standpoint of the technology of formation of marketing culture was to ensure the achievement of the goals set objectives.
Опис
Ключові слова
маркетингова культура, фахівців сфери обслуговування, професійна підготовка, навчання у ВНЗ, студенти, marketing culture, specialists in the field of service, vocational training, studying in universities, students
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Технологія формування маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі професійної підготовки у ВНЗ [Текст] / О. В. Коваленко // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, (10–11 лютого 2017 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 55–58.