Внутреннее структурирование излагаемого содержания

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1997
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Внутрішнє структурування навчального змісту передбачає: виділення у змісті досліджуваного питання сістеми логічно завершених частин, в кожній з яких міститься опис одного або кількох взаємопов'язаних його істотних ознак; поділ інформації на дві частини - опис (формулювання) суттєвих ознак, які є предметом пізнання, засвоєння, запам'ятовування, і інформацію, яка забезпечує першу частину.
Internal structuring educational content includes: selection of the content of the test questions sistemy logically completed parts, each of which describes one or more interconnected its essential characteristics; information sharing into two parts - a description (language) essential features of which are the subject of cognition, learning, memory, and the information that provides the first part.
Опис
Ключові слова
структурування, істотна ознака, компонент, структурний елемент, навчальний процес, процес навчання, ідеальні об'єкти, пізнавальні завдання, structuring, component, learning process, ideal objects, essential feature, structural element, learning, cognitive tasks
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Внутреннее структурирование излагаемого содержания [Текст] / М. В. Каленик // Современные проблемы дидактики высшей школы : материалы международной конференции. – Донецк : ДонГУ, 1997. – С. 51.
Зібрання