Didactic Fundamentals of Using Mind Maps in the Process of Teaching Physics at School

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The article is devoted to the study of the use of mind maps in the teaching of physics at school. The article examines the theoretical principles of using mind maps as an auxiliary tool for physics teaching methods, their advantages, and methodical recommendations for their use in the educational process. The possibilities of making and using mind maps in the process of teaching physics are considered, in particular for fixing and mastering the essential features of the content of the school physics course. Also considered is the use of mind maps for the development of critical thinking, the ability to work with various sources of information, to make interactive notes with the possibility of their further addition, to increase interest in learning and to develop students' creative abilities. The article contains practical advice on creating mind maps, their structure and use in the educational process. Emphasis is placed on the need to consider individual characteristics. It was found that the use of an intelligence map in the process of teaching physics helps students organize their project activities, teaches independent work and the ability to highlight the main points, to have the skill of interpretation, to be able tobriefly and clearly formulate one's own thoughts and ideas. Modern analysis of the educational process and numerous studies have shown that making a mental map stimulates memory and allows students to see the root of the problem, to establish relationships, and the use of graphic visualization tools facilitates understanding of educational information, promotes better assimilation of the acquired knowledge. During the research, it was found that the use of the method of intellectual maps makes it possible to cover and formulate any topic as widely as possible, as well as to consider it from different angles, based on a fairly clear factual basis.
Стаття присвячена дослідженню використання інтелект-карт у навчанні фізики в школі. У статті розглядаються теоретичні засади використання інтелект-карт як допоміжного інструменту методів навчання фізики, їхні переваги та методичні рекомендації щодо їх використання у навчальному процесі. Розглядаються можливості складання й використання інтелект-карт в процесі навчання фізики, зокрема для фіксації та опанування істотних ознак компонентів змісту шкільного курсу фізики. Також розглядається використання інтелект-карт для розвитку критичного мислення, уміння працювати з різними джерелами інформації, складати інтерактивні конспекти з можливістю їх подальшого доповнення, підвищення інтересу до навчання та розвитку творчих здібностей учнів. Стаття містить практичні поради щодо створення інтелекткарт, їхньої структури та використання у навчальному процесі. Наголошується на необхідності врахування індивідуальних особливостей Виявлено, що застосування інтелекткарти у процесі навчання фізики допомагає учням організовувати свою проєктну діяльність, навчає самостійної роботи та вміння виділяти головне, мати навик інтерпретації, вміти коротко та чітко формулювати власні думки та ідеї. Сучасний аналіз навчального процесу та численних досліджень показав, що складання ментальної карти стимулює роботу пам’яті та дозволяє студентам побачити корінь поставленої проблеми, встановити взаємозв’язки, а використання графічних засобів візуалізації полегшує розуміння навчальної інформації, сприяє кращому засвоєнню отриманих знань. У ході дослідження було виявлено, що використання методу інтелектуальних карт дає змогу максимально широко охопити та сформулювати будь-яку тему, а також розглянути її з різних сторін, спираючись на досить ясну фактичну базу.
Опис
Ключові слова
content structuring, motivation, mind maps, work with educational texts, developmental learning, structural elements, component, communicative space, interactive notes, структурування змісту, мотивація, ментальна карта, робота з навчальними текстами, розвиваюче навчання, структурні елементи, компонент, комунікативний простір, інтерактивні конспекти
Бібліографічний опис
Kalenyk М. Didactic Fundamentals of Using Mind Maps in the Process of Teaching Physics at School [Teхt] / M. Kalenyk // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. Вип. 1 (21) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [голова редкол. Н. А. Тарасенкова, ред. рада.: М. І. Бурда, М. Гарнер, В. Б. Мілушев та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. –.С. 149–158. – DOI: 10.5281/zenodo.8025524