Формування полікультурної компетентності учнів в умовах дитячої музичної школи

dc.contributor.authorБірюкова Лариса Анатоліївна
dc.contributor.authorBiriukova Larysa Anatoliivna
dc.contributor.authorЧжан Їнь
dc.contributor.authorChzhan Yin
dc.date.accessioned2024-04-03T12:45:05Z
dc.date.available2024-04-03T12:45:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті зосереджено увагу на необхідності впровадження в навчальний процес дитячої музичної школи механізмів формування полікультурної компетентності учнів. Встановлено, що полікультурна компетентність це інтегративна якість особистості, це сума знань, умінь, навичок, інтересів,мотивів, цінностей, досвіду, це продуктивна співпраця засвоєння відомостей про світову культуру та традиції свого народу. Розкрито сутність та структуру творчого уроку як основної форми навчальної організації співпраці педагога та учня. Доведено, що суспільні вимоги музичного розвитку учнів в умовах дитячої музичної школи обумовлюють створення моделі алгоритмізованих дій для досягнення навчальної мети за логічноюпослідовністю навчальних завдань. З’ясовано необхідність розвитку полікультурної компетентності учнів у спільній музично‐творчій діяльності з педагогом за потребою мріяти, діяти, жити та творчо спілкуватися у культурному світопросторі. Здійснено аналіз основних досліджень з проблем розвитку креативності учнів, як складової полікультурної компетентності.Встановлено, що креативність сприятиме підвищенню рівня вимог сучасного суспільства до музичної діяльності учнів, створення механізмів розвитку естетичних поглядів, націлених на збагачення духовності молодого покоління.
dc.description.abstractThe article focuses on the need for implementation in the educational system the process of the children's music school, the mechanisms of formation of students' multicultural competence. It has been established that multicultural competence is an integrative quality of an individual, it is the sum of knowledge, abilities, skills, interests, motives, values, experience, it is a productive cooperation in assimilating information about the world culture and traditions of one's people. The essence and structure of the creative lesson as the main form of educational organization of teacher‐student cooperation is revealed. It is proved that the social requirements of students' musical development in the conditions of a children's music school determine the creation of a model of algorithmic actions to achieve the educational goal according to the logical sequence of educational tasks. The need for the development of multicultural competence of students in joint musical and creative activities with the teacher is clarified, as they need to dream, act, live and communicate creatively in the cultural space. An analysis of the main studies on the problems of developing students' creativity as a component of multicultural competence was carried out. It has been established that creativity will contribute to increasing the level of requirements of modern society for students' musical activities, creating mechanisms for the development of aesthetic views aimed at enriching the spirituality of the young generation.
dc.identifier.citationБірюкова Л. Формування полікультурної компетентності учнів в умовах дитячої музичної школи [Текст] / Л. Бірюкова, Чжан Їнь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 291–302. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/291‐302
dc.identifier.doi10.24139/2312‐5993/2023.07/291‐302
dc.identifier.orcid0000‐0001‐8601‐2800
dc.identifier.orcid0000‐0002‐7885‐1716
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14428
dc.language.isouk
dc.subjectкомпетентність
dc.subjectполікультурна компетентність
dc.subjectкреативність
dc.subjectдитяча музична школа
dc.subjectпринципи та методи навчання
dc.subjectcompetence
dc.subjectmulticultural competence
dc.subjectcreativity
dc.subjectchildren's music school
dc.subjectteaching principles and methods
dc.titleФормування полікультурної компетентності учнів в умовах дитячої музичної школи
dc.title.alternativeFormation of Multicultural Competence of Students in the Conditions of Children’s Music School
dc.typeArticle
dc.udc.udc376.36
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Biriukova Larysa Anatoliivna.pdf
Розмір:
375.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: