Формування полікультурної компетентності учнів в умовах дитячої музичної школи

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті зосереджено увагу на необхідності впровадження в навчальний процес дитячої музичної школи механізмів формування полікультурної компетентності учнів. Встановлено, що полікультурна компетентність це інтегративна якість особистості, це сума знань, умінь, навичок, інтересів,мотивів, цінностей, досвіду, це продуктивна співпраця засвоєння відомостей про світову культуру та традиції свого народу. Розкрито сутність та структуру творчого уроку як основної форми навчальної організації співпраці педагога та учня. Доведено, що суспільні вимоги музичного розвитку учнів в умовах дитячої музичної школи обумовлюють створення моделі алгоритмізованих дій для досягнення навчальної мети за логічноюпослідовністю навчальних завдань. З’ясовано необхідність розвитку полікультурної компетентності учнів у спільній музично‐творчій діяльності з педагогом за потребою мріяти, діяти, жити та творчо спілкуватися у культурному світопросторі. Здійснено аналіз основних досліджень з проблем розвитку креативності учнів, як складової полікультурної компетентності.Встановлено, що креативність сприятиме підвищенню рівня вимог сучасного суспільства до музичної діяльності учнів, створення механізмів розвитку естетичних поглядів, націлених на збагачення духовності молодого покоління.
The article focuses on the need for implementation in the educational system the process of the children's music school, the mechanisms of formation of students' multicultural competence. It has been established that multicultural competence is an integrative quality of an individual, it is the sum of knowledge, abilities, skills, interests, motives, values, experience, it is a productive cooperation in assimilating information about the world culture and traditions of one's people. The essence and structure of the creative lesson as the main form of educational organization of teacher‐student cooperation is revealed. It is proved that the social requirements of students' musical development in the conditions of a children's music school determine the creation of a model of algorithmic actions to achieve the educational goal according to the logical sequence of educational tasks. The need for the development of multicultural competence of students in joint musical and creative activities with the teacher is clarified, as they need to dream, act, live and communicate creatively in the cultural space. An analysis of the main studies on the problems of developing students' creativity as a component of multicultural competence was carried out. It has been established that creativity will contribute to increasing the level of requirements of modern society for students' musical activities, creating mechanisms for the development of aesthetic views aimed at enriching the spirituality of the young generation.
Опис
Ключові слова
компетентність, полікультурна компетентність, креативність, дитяча музична школа, принципи та методи навчання, competence, multicultural competence, creativity, children's music school, teaching principles and methods
Бібліографічний опис
Бірюкова Л. Формування полікультурної компетентності учнів в умовах дитячої музичної школи [Текст] / Л. Бірюкова, Чжан Їнь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 291–302. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/291‐302