Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителівфізичної культури у процесі професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлено сучасні підходи до інтерпретації поняття «здоров’язбережувальна компетентність» у сучасних дослідженнях українських науковців; розглянуто здоров’язбережувальну компетентність як ключову в сучасному освітньому процесі закладів вищої освіти. Обргунтовано педагогічні умови, реалізація яких сприятиме успішному формуванню здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури: орієнтованість на визнання формування здоров’язбережувальної компетентності як показника професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичної культури; формування здоров’язбережувальної компетентності за допомогою педагогічної технології; встановлення міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами в освітній програмі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. На підґрунті даних наукового доробку у галузі здоров’язбереження розроблено структуру здоров’язбережувальної компетентності, що має такі складові компоненти: когнітивний компонент, аксіологічний компонент, діяльнісний компонент, рефлексивний компонент. Зроблено висновок про те, що ефективність формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури визначається оптимальним співвідношенням теоретичної складової та практичної діяльності суб’єктів освітнього процесу, а також адекватним визначенням засобів її формування. Окреслено перспективи подальших досліджень: широке впровадження в освітній процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури педагогічної технології та моделі формування здоров’язбережувальної компетентності; вивчення диференціації етапів формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх учителів фізичної культури.
The article highlights modern approaches to the interpretation of the “health-saving competence” concept in the current research of Ukrainian scientists; health-saving competence is considered a key one in the modern educational process of higher education institutions. The pedagogical conditions are substantiated, the implementation of which will contribute to the successful formation of health-saving competence of future physical education teachers: focus on the recognition of the forming health-saving competence as an indicator of the professional and pedagogical competence of a physical education teacher; formation of health-saving competence with the help of pedagogical technology; establishment of interdisciplinary links between academic disciplines in the educational program of professional training of future physical education teachers. Based on the data of scientific achievements in the field of health protection, the structure of health protection competence has been developed, which has the following components: cognitive component, axiological component, activity component, reflective component It is concluded that the formation effectiveness of the health-saving competence of future physical education teachers is determined by the optimal ratio of the theoretical component and practical activities of the subjects of the educational process, as well as by the adequate determination of the means of its formation. Prospects for further research on the widespread introduction of pedagogical technology and a model for the formation of health-saving competence in the educational process of professional training of future physical education teachers and studying the differentiation of stages of formation of health-saving competence in future physical education teachers are outlined.
Опис
Ключові слова
заклади вищої педагогічної освіти, здоров’язбережувальна компетентність, майбутні вчителі фізичної культури, професійна підготовка, institutions of higher pedagogical education, health-saving competence, future physical education teachers, professional training
Бібліографічний опис
Скачедуб, Н. М. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителівфізичної культури у процесі професійної підготовки [Текст] / Н. М. Скачедуб // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 2. – С. 26–30. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.2.6