Аутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблеми

dc.contributor.advisorКохан Наталія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.advisorKokhan Nataliia Mykhailivnauk_UA
dc.contributor.authorСеверин Світлана Сергіївна
dc.contributor.authorSeveryn Svitlana Serhiivna
dc.date.accessioned2023-03-14T07:57:08Z
dc.date.available2023-03-14T07:57:08Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractНаприкінці ХІХ – на початку ХХ століття відбуваються значні зрушення кордонів культури в соціальній, філософській, естетичній сферах. Цей процес триває до нашого часу і приводить до зміни цінностей та художніх підходів у творчості, наслідком чого стають нові явища та художні напрямки в мистецтві і культурі. Насамперед відзначається зростання інтересу до нетрадиційного мистецтва в таких його видах і проявах, як наїв, примітив, мистецтво самоучок, аутсайдерське мистецтво, арт-брют, дитяча творчість. Ці явища «на загальних умовах» залучаються до глобального художнього процесу. У дослідженні проблематики аутсайдерського мистецтва значущими є саме мистецтво як явище, його ідеали, естетична цінність, а також процеси та фактори, що впливали на його трансформацію. Актуальність аутсайдерського мистецтва визначається різними аспектами, а саме: 1) культурологічною перспективою (значні зміни у соціокультурному процесі ХХ – початку ХХІ століття); 2) новітнім характером мистецтва, що є закономірним під час зрушень у динаміці культури; 3) смисловим зближенням з мистецтвом душевнохворих та ін. Мета– висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку. Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань: – з’ясувати стан дослідженості аутсайдерського мистецтва в теорії мистецтвознавства; – розглянути історію його розвитку; – висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку: – простежити популяризацію творчості художників аутсайдерів у музейній та виставковій справі, на аукціонах тощо. Об’єкт дослідження аутсайдерське мистецтво ХХ – початку ХХІ століть. Предмет – різноаспектність прояву аутсайдерського мистецтва Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 65 сторінок. Кількість використаних джерел –82.uk_UA
dc.description.abstractActuality of the me. At the end of the XIX - beginning of the XX century there are significant changes in the boundaries of culture in the social, philosophical, aesthetic spheres. This process continues to our time and leads to a change in values and artistic approaches in art, resulting in new phenomena and artistic trends in art and culture. First of all, there is a growing interest in non-traditional art in its forms and manifestations, such as naive, primitive, self-taught art, outsider art, brut-art, children's art. These phenomena "on general terms" are involved in the global artistic process. In the study of the issue of outsider art, art itself is significant as a phenomenon, its ideals, aesthetic value, as well as the processes and factors that influenced its transformation. The relevance of outsider art is determined by various aspects, namely: 1) cultural perspective (significant changes in the socio-cultural process of the XX - early XXI century); 2) the latest nature of art, which is natural during changes in the dynamics of culture; 3) semantic rapprochement with the art of the mentally ill, etc. The aim is to highlight the features of outsider art and outline its specifics This goal requires the solution of the following tasks: - to find out the state of research of outsider art in the theory of art history; - consider the history of its development; - highlight the features of outsider art and outline its specifics: - to trace the popularization of the work of outsider artists in museum and exhibition business, at auctions, etc. The object of research is the outsider art of the XX - early XXI centuries. Subject - the diversity of manifestations of outsider art Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, two sections, conclusions to each section, general conclusions, a list of sources used. The total volume of work is 65 pages. Number of sources used – 82.uk_UA
dc.identifier.citationСеверин, С. Аутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблеми [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / О. В. Грабовська ; науковий керівник Н. М. Кохан. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 65 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13146
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherCумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectаутсайдерське мистецтвоuk_UA
dc.subjectаутсайдерuk_UA
dc.subjectart brutuk_UA
dc.subjectмистецтвоuk_UA
dc.subjectмистецтво душевнохворихuk_UA
dc.subjectнаївuk_UA
dc.subjectпримітивuk_UA
dc.subjectoutsider artuk_UA
dc.subjectoutsideruk_UA
dc.subjectart brutuk_UA
dc.subjectartuk_UA
dc.subjectart of the mentally illuk_UA
dc.subjectnaiveuk_UA
dc.subjectprimitiveuk_UA
dc.titleАутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблемиuk_UA
dc.title.alternativeOutsider Art: the Diversity of the Problemuk_UA
dc.typeMastersuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
протокол.jpg
Розмір:
430.55 KB
Формат:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
рецензія Северин.jpg
Розмір:
988.14 KB
Формат:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Северин_маг_2021.pdf
Розмір:
606.87 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.99 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: