Проблеми формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації розкрито ґенезу теорії і практики формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. для визначення перспектив імплементації позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду в сучасну систему освіти. Схарактеризовано історіографію та джерельну базу дослідження. З’ясовано методологічні підходи до обраної проблеми та розкрито поняттєво-термінологічний апарат дослідження. Виокремлено етапи та особливості формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Виявлено можливості впровадження позитивного вітчизняного й зарубіжного досвіду формування милосердя в сучасну освітню практику України шляхом розробки прогностичної стратегії підготовки вчителів до формування милосердя у школярів та відповідних практичних рекомендацій на загальнодержавному та регіональному рівнях.
The thesis reveals genesis of the theory and practice compassion formation of the school-age children in Ukraine in the second half of the XX – the beginning of the XXI century in order to determine the prospects for the implementation of positive native and foreign experience in the modern education system. The historiography and the resource base of the study are characterized. The methodological approaches to the chosen problem are considered and terminological apparatus of the research is revealed. The stages and peculiarities of compassion formation in children of school age in Ukraine in the second half of the XX – at the beginning of the XXI century are determined. The opportunities for implementation of positive native and foreign experience of compassion formation in modern educational practice in Ukraine by means of developing predictive strategy of training teachers to the formation of students’ compassion and relevant practical recommendations at the national and regional levels are found out.
Опис
Ключові слова
милосердя, концепт милосердя, формування милосердя, стратегія формування милосердя, діти шкільного віку, національна виховна традиція, compassion, concept of compassion, compassion formation, strategy of compassion formation, school-age children, national educational tradition
Бібліографічний опис
Іваненко, Л. В. Проблеми формування милосердя у дітей шкільного віку в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. В. Іваненко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 20 с.