Розвиток вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки

Анотація
У магістерській роботі висвітлено розвиток вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки, а також розроблено прийоми розвитку естрадної вокальної техніки майбутніх естрадних співаків. У кваліфікаційній роботі конкретизовано розвиток артистизму в системі підготовки естрадного співака як складову удосконалення вокальної техніки, визначено становлення та розвиток естрадного вокального мистецтва та техніки у історичній ретроспективі, а також узагальнено методичні засади техніки використання мікрофону як вагомої складової розвитку вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки.
The master's thesis highlights the development of vocal technique of future pop singers in the process of professional training, as well as developed techniques for the improvement of pop vocal technique of future pop singers. The qualification thesis specifies the development of artistry in the system of training a pop singer as a component of improving vocal technique, defines the formation and development of pop vocal art and singing technique in historical retrospect, and summarizes the methodological principles of microphone use as an important component of development of vocal technique of future pop singers.
Опис
Ключові слова
вокальна техніка, розвиток вокальної техніки, техніка використання мікрофону, естрадний співак, естрадне мистецтво, vocal technique, development of vocal technique, technique of using a microphone, pop singer, pop art
Бібліографічний опис
Чернетченко, А. О. Розвиток вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки [Текст] : магістер. робота / А. О. Чернетченко ; науковий керівник Н. А. Фоломєєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 83 с.