Освітні та наукові виміри природничих наук

Ескіз недоступний
Дата
2022-11-09
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрями роботи учених України у різних галузях природничих наук, а також методики їх навчання. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори. Матеріали опубліковані з максимальним збереженням авторського стилю та редакції.
The conference proceedings include reports reflecting the current state and main directions of research of Ukrainian scientists in the different fields of natural sciences, as well as its teaching methods.
Опис
Ключові слова
біологія, biology, природничі науки, natural sciences, методика навчання природничих дисциплін, methods of teaching natural sciences, екологічна безпека, ecological safety, якість довкілля, quality of the environment, здоров’я населення, public health, географія, geography, хімія, chemistry
Бібліографічний опис
Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс]: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 9 листопада 2022 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. 127 с.