Тенденції та особливості розвитку недержавної вищої школи у світовому освітньому просторі

dc.contributor.authorКорж-Усенко Лариса Вікторівна
dc.contributor.authorСидоренко Олена Леонідівна
dc.contributor.authorKorzh-Usenko Larysa Viktorivna
dc.contributor.authorSydorenko Olena Leonidivna
dc.date.accessioned2022-07-27T08:02:59Z
dc.date.available2022-07-27T08:02:59Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractСтаття присвячена розкриттю тенденцій та особливостей розвитку недержавної вищої школи у світовому вимірі. На основі історіографічного аналізу з’ясовано ступінь розробленості вибраної проблеми та підтверджено, що розвиток недержавного сектору вищої школи належить до сучасних трендів глобального ринку освітніх послуг. З використанням термінологічного аналізу уточнено ключові поняття дослідження. Завдяки ретроспективному аналізу еволюції світового освітнього простору представлено історичні аспекти розвитку недержавних закладів вищої освіти у ХХ столітті. За допомогою синхронного аналізу перебігу інноваційних процесів у світовому освітньому просторі розкрито регіональні та сутнісні особливості розвитку недержавного сектору вищої школи у різних країнах світу. Методом синтезу узагальнено основні переваги та недоліки недержавних закладів вищої освіти у світовому вимірі на початку ХХІ століття. Показано домінування недержавного сектору вищої освіти за кількісними характеристиками та якістю освітніх послуг. Охарактеризовано типи закладів вищої освіти недержавного сектору, розповсюджених у різних країнах світу. Окреслено особливості елітних приватних університетів та вищих шкіл, спрямованих на масовізацію освіти. Розкрито значення позитивного досвіду високорозвинених країн під час розроблення освітніх моделей у різних країнах світу. Розкрито посилення таких тенденцій у розвитку недержавної вищої школи на початку ХХІ століття, як: лібералізація, демократизація, модернізація університетської автономії, диверсифікація, елітаризація, комерціалізація, інтеграція, міжнародна координація. На підставі методу узагальнення представлено результати, висновки та перспективи розроблення вибраної проблеми.uk_UA
dc.description.abstractThe investigation is devoted to revealing the trends and peculiarities of the development of non-state higher school in the world dimension. Based on the historiographical analysis, the degree of elaboration of the selected problem was clarified and it was confirmed that the development of the non-governmental sector of higher education belongs to the current trends of the global market of educational services. Using terminological analysis, the key concepts of the study were clarified. Due to the retrospective analysis of the evolution of the world educational space, the historical aspects of the development of non-state higher education institutions in the twentieth century are presented. With the help of synchronous analysis of the course of innovation processes in the world educational space, the regional and essential features of the development of the private sector of higher education in different countries of the world are revealed. The synthesis method summarizes the main advantages and disadvantages of private higher education institutions in the world dimension at the beginning of the XXI century. The dominance of the private sector of higher education in terms of quantitative characteristics and quality of educational services is shown. The types of higher education institutions of the non-governmental sector, distributed in different countries of the world, are characterized. The peculiarities of elite private universities and colleges aimed at mass education are outlined. The significance of the positive experience of highly developed countries in the development of educational models in different countries is revealed. The strengthening of such tendencies in the development of non-state higher education at the beginning of the XXI century as: liberalization, democratization, modernization of university autonomy, diversification, elitization, commercialization, integration, international coordination is revealed. Based on the method of generalization, the results, conclusions and prospects of developing the selected problem are presented.uk_UA
dc.identifier.citationКорж-Усенко, Л. В. Тенденції та особливості розвитку недержавної вищої школи у світовому освітньому просторі [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, О. Л. Сидоренко // Академічні студії. Серія «Педагогіка». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 4, ч. 2. – С. 114–121. – DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.17
dc.identifier.orcid0000-0001-9538-4147
dc.identifier.orcid0000-0002-6494-0451
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12313
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectрозвитокuk_UA
dc.subjectнедержавна вища школаuk_UA
dc.subjectвіртуальний університетuk_UA
dc.subjectнедержавний сектор вищої освітиuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectсвітовий освітній простірuk_UA
dc.subjectякість освітніх послугuk_UA
dc.subjectdevelopmentuk_UA
dc.subjectnon-state higher schooluk_UA
dc.subjectfree universityuk_UA
dc.subjectfree higher schooluk_UA
dc.subjectinternationalizationuk_UA
dc.subjectglobalizationuk_UA
dc.subjectmassificationuk_UA
dc.subjectdemocratizationuk_UA
dc.subjectquality of educational servicesuk_UA
dc.titleТенденції та особливості розвитку недержавної вищої школи у світовому освітньому просторіuk_UA
dc.title.alternativeTrends and Features of Development Non-State Higher School in the World Educational Spaceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc378.018.591-043.86(100)uk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Корж_Сидоренко_Тенденції 2021.pdf
Розмір:
14.68 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.99 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання