Foreign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The aim of the article is the attribution and characterization of a range of unpublished sources from the archives of Ukraine, which contain information about the situation of prisoners of war of Germany and its allies in Soviet camps on the territory of Kyiv and Kyiv region in 1943–1954. The research methodology is defined by the principles of scientificity, historicism, objectivity and systematicity. The author used the methods of source studies, including archival heuristics, analysis and synthesis of documentary sources. The scientific novelty is in determining the typological and specific composition, content and informational potential of an unpublished array of documents on the history of the regional link of Soviet military captivity in Kyiv region, which are stored in the archives of Ukraine.Conclusions. The identified and systematized array of unpublished sources on the history of the regional branch of the Soviet military captivity in the Kyiv region in 1943–1954 are represented by the directive documents of the top party leadership of the Ukrainian SSR, the government of the republic, regulatory and administrative orders of the NKVD (Ministry of Internal Affairs), records of the Ukrainian Military Intelligence Service, special camps and hospitals, documents of the management entities that used the labour of prisoners of war, the decisions of local authorities on the allocation of buildings and land for the placement of regime facilities and the burial of dead prisoners.Documents that differ in content and are unequal in the degree of informativeness characterize the general directions of the Soviet policy in the field of military prisoners at the final stage of the Second World War and in the post-war period, and on the example of a specific region reflect the steps taken by the authorities aimed at its practical implementation. The content of the studied documents allows us: to identify the general features of the Soviet military captivity system and the peculiarities of its regional branch in the Kyiv region, in particular in the context of the organization, functioning and liquidation of camps and special hospitals for prisoners of war in 1943–1954; to find out the situation of foreign prisoners in the camps of Kyiv and the region, the peculiarities of the regime of detention, material, household, food provision and treatment, etc.
Метою статті є атрибуція та характеристика масиву неопублікованих джерел з архівів України, що містять інформацію про становище військовополонених Німеччини та її союзників у радянських таборах на території Києва та столичного регіону в 1943–1954рр. Методологія дослідження окреслена принципами науковості, історизму, об’єктивності та системності. Автор використав методи джерелознавства, зокрема архівної евристики, аналізу та синтезу документальних джерел. Наукова новизна полягає у визначенні типологічно-видового складу, змістового наповнення та інформаційного потенціалу неопублікованого масиву документів з історії регіональної ланки радянського військового полону на Київщині, що зберігаються в архівах України. Висновки. Виявлений та систематизований масив неопублікованих джерел з історії регіональної ланки радянського військового полону 1943-1954рр. на Київщині репрезентують директивні документи вищого партійного керівництва УРСР, уряду республіки, нормативно-розпорядчі приписи НКВС (МВС), діловодство УПВІ, окремих таборів і спецшпиталів, документи господарюючих суб’єктів, що використовували працю військовополонених, рішення місцевих органів влади про відведення будівель і землі для розміщення режимних об’єктів і поховання померлих бранців. Різні за змістом і неоднакові за ступенем інформативності, ці документи характеризують загальні напрямки радянської політики в сфері військового полону на завершальному етапі Другої світової війни та в повоєнний період і на прикладі конкретного регіону відображають кроки влади спрямовані на її практичну реалізацію. Зміст опрацьованих документів дозволяє: виявити загальні риси системи радянського військового полону та особливості її регіональної ланки на Київщині, зокрема в контексті організації, функціонування та ліквідації таборів і спеціальних шпиталів для військовополонених у 1943-1954рр.; з’ясувати становище іноземних бранців у таборах Києва та області, особливості режиму утримання, матеріального, побутового, харчового забезпечення та лікування тощо.
Опис
Ключові слова
archival documents, prisoners of war, Soviet prisoners of war, Kyiv, Kyiv region, cemeteries of prisoners of war, camps, special hospitals, архівні документи, військовополонені, радянський військовий полон, Київ, Київська область, кладовища військовополонених, табори, спеціальні шпиталі
Бібліографічний опис
Chekysh N. Foreign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives [Теxt] / N. Chekysh // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2024. – № 1. – С. 164–175. – DOI: 10.31110/consensus/2024-01/164-175
Зібрання