Оцінка і прогнозування природно-ресурсного потенціалу регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації був проведений ґрунтовний аналіз і класифікація фундаментальних теоретичних положень оцінки природно-ресурсного потенціалу, які досліджені в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів. Високо оцінюючи внесок учених у розробку питань природно-ресурсного потенціалу, слід зазначити, що ця проблема переважно вивчалася без належної оцінки кількісного впливу на розвиток сільського господарства в регіоні. На основі диференційної ренти була обґрунтована оцінка земель сільськогосподарського призначення, представлений інструментарій для аналітиків, який включає закономірність залежності оцінки земель від динаміки рентоутворюючих факторів. Доведено, що диференційна рента являє собою складну систему організаційно-економічних відносин і є важливим фактором збереження природно-ресурсного потенціалу регіону. Удосконалена методика розподілу трансфертів для придбання мінеральних добрив виробниками сільськогосподарської продукції.
The main analyses and classification of fundamental theoretical studies of natural and recourse potential valuation, that had been studied and worked out in many national and foreign authors’ researches, was done in the dissertation. The results of the researches given in the national economists’ works are mainly theoretical, and it makes them difficult practically use with the purpose of utilization and regulation on the national and regional levels. Investigating the scientists’ contribution to the problems of natural and resource potential it is necessary to notice that this problem was mostly studied without effective quantitative influence of agriculture in the region. On the base of differential rent the valuation of lands for agricultural purpose was grounded, the instrumentals for analytics, which includes regularity of land value dependence from rents founding factors, was worked out, the methods of distribution transfers for getting mineral fertilizers by producers of agricultural products was worked out. Differential rent is a complicated system of organizational and economical relationships. Its study is not an end in itself, it has not only an educational character, but is an important factor in regulation of economical relationships in the society for preserving natural and resource potential of the territory.
Опис
Ключові слова
природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, трансферти, оцінка земель, диференційна рента, рентоутворюючі фактори, natural and resource potential, dynamics of factors, natural resources, database of valuation, rental conception, modeling of dynamics, transfers, valuation of agricultural lands usage
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Оцінка і прогнозування природно-ресурсного потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. економіч. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / В. П. Самодай ; СумДУ. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 20 с.