Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти

dc.contributor.authorБазиль Людмила Олександрівна
dc.contributor.authorBazyl Liudmyla Oleksandrivna
dc.date.accessioned2024-04-02T12:23:42Z
dc.date.available2024-04-02T12:23:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті представлено авторську стратегію розв’язання проблем підготовки учнівської і студентської молоді до самозайнятості та здійснення бізнес‐діяльності з урахуванням глобалізаційних цивілізаційних викликів,історико‐політичних, соціально‐економічних регіональних обставин, локальних психолого‐педагогічних факторів окремих закладів освіти й індивідуальних потреб майбутніх фахівців. Науковим результатом дослідницького пошуку позиціоновано концепцію консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти як складно‐системну стратегію мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм організації психолого‐педагогічного процесу надання дієвої допомоги майбутнім фахівцям у започаткуванні власної справи, а також адаптування й успішного провадження підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, що реалізується в інтелектуальній, дослідницько‐аналітичній і проєктній діяльності педагогічних працівників (на основі аналізу проблемних питань та розроблення конструктивних рішень їх розв’язання) й у взаємодії зі здобувачами професійної освіти задля застосування набутих ними знань і вмінь.
dc.description.abstractThe article presents the author's strategy for solving the problems of preparing pupils and students for self‐employment and carrying out business activities, taking into account the challenges of globalization and civilization, historical‐political, socio‐ economic regional circumstances, local psychological and pedagogical factors of individual educational institutions and individual needs of future specialists. The concept of consulting on youth entrepreneurship in vocational education institutions is substantiated as a complex system strategy of goals, tasks, methodological approaches, principles, forms of organization of the psychological and pedagogical process of providing effective assistance to future specialists in starting their own business, as well as adaptation and successful implementation of entrepreneurial activity in the conditions of a market economy, which is realized in the intellectual, research‐analytical and project activities of pedagogical workers (on the basis of the analysis of problematic issues and the development of constructive solutions for their solution) and in interaction with students of professional education in order to apply the knowledge and skills they have acquired.
dc.identifier.citationБазиль Л. Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти [Текст] / Л. Базиль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 180–196. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/180‐196
dc.identifier.doi10.24139/2312‐5993/2023.07/180‐196
dc.identifier.orcid0000‐0003‐4130‐5436
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14410
dc.language.isouk
dc.subjectконцепція
dc.subjectмолодіжне підприємництво
dc.subjectпрофесійна (професійно‐технічна) освіта
dc.subjectпедагогічні інновації
dc.subjectпідготовка майбутніх фахівців до підприємництва
dc.subjectпсихолого‐педагогічний процес консультування молоді
dc.subjectconcept
dc.subjectyouth entrepreneurship
dc.subjectvocational education
dc.subjectpedagogical innovations
dc.subjecttraining of future specialists for entrepreneurship
dc.subjectpsychological and pedagogical process of youth counseling
dc.titleКонцепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти
dc.title.alternativeYouth Entrepreneurship Consulting Concept In Vocational (Vocation‐Technical) Education Institutions
dc.typeArticle
dc.udc.udc377:005.342‐053.6:159.955.1]37.04
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Bazyl Liudmyla.pdf
Розмір:
373.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: