Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті представлено авторську стратегію розв’язання проблем підготовки учнівської і студентської молоді до самозайнятості та здійснення бізнес‐діяльності з урахуванням глобалізаційних цивілізаційних викликів,історико‐політичних, соціально‐економічних регіональних обставин, локальних психолого‐педагогічних факторів окремих закладів освіти й індивідуальних потреб майбутніх фахівців. Науковим результатом дослідницького пошуку позиціоновано концепцію консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти як складно‐системну стратегію мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм організації психолого‐педагогічного процесу надання дієвої допомоги майбутнім фахівцям у започаткуванні власної справи, а також адаптування й успішного провадження підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, що реалізується в інтелектуальній, дослідницько‐аналітичній і проєктній діяльності педагогічних працівників (на основі аналізу проблемних питань та розроблення конструктивних рішень їх розв’язання) й у взаємодії зі здобувачами професійної освіти задля застосування набутих ними знань і вмінь.
The article presents the author's strategy for solving the problems of preparing pupils and students for self‐employment and carrying out business activities, taking into account the challenges of globalization and civilization, historical‐political, socio‐ economic regional circumstances, local psychological and pedagogical factors of individual educational institutions and individual needs of future specialists. The concept of consulting on youth entrepreneurship in vocational education institutions is substantiated as a complex system strategy of goals, tasks, methodological approaches, principles, forms of organization of the psychological and pedagogical process of providing effective assistance to future specialists in starting their own business, as well as adaptation and successful implementation of entrepreneurial activity in the conditions of a market economy, which is realized in the intellectual, research‐analytical and project activities of pedagogical workers (on the basis of the analysis of problematic issues and the development of constructive solutions for their solution) and in interaction with students of professional education in order to apply the knowledge and skills they have acquired.
Опис
Ключові слова
концепція, молодіжне підприємництво, професійна (професійно‐технічна) освіта, педагогічні інновації, підготовка майбутніх фахівців до підприємництва, психолого‐педагогічний процес консультування молоді, concept, youth entrepreneurship, vocational education, pedagogical innovations, training of future specialists for entrepreneurship, psychological and pedagogical process of youth counseling
Бібліографічний опис
Базиль Л. Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти [Текст] / Л. Базиль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 180–196. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/180‐196