Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. В дисертації досліджено специфіку дрогобицької музичної школи як своєрідного феномену українського академічного мистецтва. Базовим осередком дрогобицької музичної школи виступає Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобицька музична школа позиціонується як регіональна, виконавська, педагогічна, наукова, що підтверджується активністю мистецьких процесів, формуванням і збагаченням наукових, педагогічних, виконавських традицій тощо. В дослідженні здійснено систематизацію та класифікацію педагогічних засад регіональних шкіл вокального та інструментального мистецтва; визначено художню і практичну цінність оригінальної музики та перекладень, рівень та обсяг методичних напрацювань, потенціал і методи науково-теоретичного осмислення мистецької діяльності представників дрогобицької школи в контексті українського академічного мистецтва. У роботі запропоновано типологію ознак дрогобицької музичної школи на прикладі Інституту музичного мистецтва як автономної регіональної школи; розглянуто творчі досягнення та встановлено роль провідних науковців, педагогів, виконавців у процесі становлення школи як самодостатнього феномену (на прикладі творчої діяльності А. Душного, М. Копніна, Е. Мантулєва, В. Салія, К. Сятецького, П. Турянського, Є. Шуневич); висвітлено концертний, дидактичний та навчально-методичний доробок як результат розвитку інституції, у рамках якого здійснено аналіз наукових, педагогічних та виконавських здобутків; простежено й охарактеризовано концертно-гастрольну та конкурсно-фестивальну діяльність дрогобицьких митців Інституту музичного мистецтва; узагальнено здобутки та визначено роль дрогобицької музичної школи в контексті розвитку сучасного українського академічного мистецтва.
The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Art History specialty 17.00.03 – Musical Art. – Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, 2021. The thesis investigates the specifics of Drohobych Music School as a peculiar phenomenon of Ukrainian academic art. The basic center of Drohobych Music School is the Educational and Scientific Institute of Music Art of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Drohobych Music School is positioned as a regional, performing, pedagogical, scientific, which is confirmed by the activity of artistic processes, the formation and enrichment of scientific, pedagogical, performing traditions, etc. The study systematizes and classifies the pedagogical principles of regional schools of vocal and instrumental arts, considers the features and principles underlying the performance interpretation, determines the artistic and practical value of original music and translations, the level and scope of methodological developments, potential and methods of scientific and theoretical understanding of artistic activities of Drohobych school representatives in the context of Ukrainian academic art. The research novelty of the obtained results is that in the work for the first time: the typology of features of Drohobych music school is systematized on the example of the Institute of Music Art of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University as an autonomous regional school; creative achievements are considered and the role of leading scientists, teachers, performers in the process of formation of the regional school is established (on the example of creative activity of M. Kopnin, E. Mantuliev, K. Siatetskyi, P. Turianskyi, Ye. Shunevych, A. Dushniy, V. Salii); the concert, didactic and educationalmethodical achievements as a result of the development of the institution are covered, within the framework of which the analysis of scientific, pedagogical and performing achievements is carried out; the concert-touring and competitionfestival activity of Drohobych artists of the Institute of Music Art is traced and characterized; the achievements are summarized and the role of Drohobych Music School in the context of the development of modern Ukrainian academic art is determined.
Опис
Ключові слова
дрогобицька музична школа, Інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, регіональна школа, академічне мистецтво, педагогічна діяльність, конкурсно-концертна діяльність, виконавство, композиторська творчість, Drohobych Music School, Institute of Music Art of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, regional school, academic art, pedagogical activity, competition-concert activity, performance, composition
Бібліографічний опис
Сторонська, Н. З. Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Сторонська Наталія Зенонівна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник А. І. Душний]. – Суми, 2021. – 20 с.