Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Проблематика наукових розвідок: академічна культура і доброчесність, академічна комунікація, мовленнєва особистість дослідника, інфомедійна грамотність, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальної комунікації, професійної освіти.
The collection presents the generalized research results of the participants of the III International scientific and practical conference of higher education applicants and young scientists "Academic culture of a researcher in the educational space: European and national experience". Problems of scientific research: academic culture and integrity, academic communication, speech personality of the researcher, infomedia literacy, current research problems in the field of linguistics, literature, social communication, vocational education.
Опис
Ключові слова
академічна культура, academic culture, академічна доброчесність, academic integrity
Бібліографічний опис
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 14–15 травня 2020 року / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 194 с.