Формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки

Анотація
У магістерській роботі досліджено проблему формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки. На основі теоретичного узагальнення літературних першоджерел уточнено науковий зміст понять «якості», «особистісні якості», «професійні якості», «професійно-особистісні якості», «професійно-особистісні якості майбутніх диригентів хору». Конкретизовано сутність та компонентну структуру професійно-особистісних якостей у контексті фахової підготовки майбутніх диригентів хору. Визначено критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного конструкту. Розроблено методичний інструментарій (методи та прийоми) формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки.
In the master's work the problem of formation of professional and personal qualities of future choir conductors in the process of professional training is investigated. On the basis of the theoretical generalization of literary sources the scientific content of the concepts "qualities", "personal qualities", "professional qualities", "professional and personal qualities", "professional and personal qualities of future choir conductors" is specified. The essence and component structure of professional and personal qualities in the context of professional training of future choir conductors are specified. Criteria, indicators and levels of formation of the studied construct are determined. Methodical tools (methods and techniques) for the formation of professional and personal qualities of future choir conductors in the process of professional training have been developed.
Опис
Ключові слова
професійно-особистісні якості, майбутні диригенти хору, фахова підготовка, формування, методи та прийоми, professional and personal qualities, future conductors of the choir, professional training, formation, methods and techniques
Бібліографічний опис
Хруцька, В. А. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки [Текст] : магістер. робота / В. А. Хруцька ; науковий керівник М. Б. Петренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 61 с.