Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення хорового аранжування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях до робочої програми навчальної дисципліни «Хорове аранжування» для здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво») укладач торкається проблематики організації самостійної роботи студентів під час виконання творчих завдань та формування стійкого ефективного алгоритму самостійної роботи. У роботі акцентується увага на необхідності розвитку гармонійного слуху та усвідомлення значення процесу формоутворення у процесі створення хорових партитур. Автор надає поради стосовно опанування нотних комп’ютерних програм.
In the methodical recommendations to the working program of the discipline "Choral Arrangement" for students of higher education of the second (master's) level (field of knowledge 02 "Culture and Art", Specialty 025 "Musical Art") the author touches aspects of the organization of independent work of students during performing of creative tasks and the formation of a stable effective algorithm for independent work. The paper focuses on the need to develop harmonious hearing and awareness of the importance of the process of formation in the process of creating choral scores. The author provides advices on mastering music computer programs.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, хорове аранжування, самостійна робота, дистанційна освіта, створення хорових партитур, musical art, choral arrangement, independent work, distance education, creation of choral scores
Бібліографічний опис
Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення хорового аранжування [Текст] : методичні рекомендації до робочої програми з хорового аранжування для здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня / укладач: Є. В. Карпенко. – Суми : [ФОП Цьома С.П.], 2021. – 63 с.