Соціальна геоекологія як новий інтеграційний напрям у географії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Анотація
Сучасну двоєдину (інтегральну) географію можна уявити як фундаментальну науку, що вивчає закони, закономірності та процеси формування, функціонування й еволюції в межах ландшафтної сфери взаємопов'язаних просторово-часових просторово-часових природних і соціально-економічних територіальних систем і їхніх складових геокомпонентів й елементів, які перебувають у постійній речовинно-енергетичній взаємодії одна з одною та у геопросторово-економічних та геоструктурних змінах. Звідси й «соціальна геоекологія», як інтегральний прикордонний науковий напрям на стику сучасних інтересів фізичної та суспільно-економічної географії, може принести користь у зміцненні єдності географії.
Modern two-part (integral) geography can be represented as a fundamental science that studies the laws, patterns and processes of formation, functioning and evolution within the landscape sphere of interconnected spatial and temporal natural and socio-economic territorial systems and their constituent geocomponents and elements, which are in constant material and energy interaction with each other and in geospatial, economic and geostructural changes. Hence, "social geoecology" as an integral borderline scientific field at the intersection of modern interests of physical and socio-economic geography can be useful in strengthening the unity of geography.
Опис
Ключові слова
cоціальна геоекологія, social geoecology, інтеграційний напрям, integrative field, географії, geography
Бібліографічний опис
Нешатаєв, Б. М. Соціальна геоекологія як новий інтеграційний напрям у географії [Текст] / Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус // Подільські читання–2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, (2–3 листопад 2023 р.). / за ред. проф. Л. П. Царика. – Тернопіль : ТНПУ, 2023. – С. 28–32.
Зібрання