Щодо питань проблемного навчання у застосуванні кейс-технологій на уроках географії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Концепція нової української школи вимагає створення для учнів нових інтерактивних моделей опрацювання навчального матеріалу, що корелює із їх інтелектуальними запитами та допомагає їм співпрацювати з іншими учнями на уроці при опануванні різних проблемних ситуацій. Це виклики, які стоять і перед вчителями географії. Одним із інструментів, який допомагає їм вибудовувати цікавий та інтерактивний процес на уроках географії є кейси. На сьогодні сучасні кейс-технології стали унікальним інструментом, що допомагає учням краще засвоювати складний теоретичний матеріал із географії.
The concept of the new Ukrainian school requires the creation for pupils of new interactive models of processing educational material, which correlates with their intellectual inquiries and helps them to cooperate with other pupils in class when mastering various problem situations. These are challenges facing geography teachers as well. One of the tools that helps them build an interesting and interactive process in geography lessons is cases. Today, modern case technologies have become a unique tool that helps students better learn complex theoretical material from geography.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, problem-based learning, застосування кейс-технологій, application of case technologies, уроки географії, geography lessons
Бібліографічний опис
Яременко В. Щодо питань проблемного навчання у застосуванні кейс-технологій на уроках географії [Текст] / В. Яременко, О. Король // Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : збірник наукових праць. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2023. – С. 472–478.