Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації з позиції гендерного підходу узагальнено теоретичні засади, традиції і досвід соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ ст. З’ясовано стан наукового розроблення проблеми та здійснено періодизацію її вивчення у вітчизняній історіографії. Визначено провідні чинники (гендерну стратифікацію, гендерні стереотипи, релігію) формування вітчизняних традицій соціостатевого виховання дітей. Розкрито принципи, основні закономірності та особливості процесу соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині. Схарактеризовано методи (формування свідомості, організації діяльності, спілкування і досвіду суспільної поведінки, стимулювання діяльності і поведінки), засоби (етнопедагогічні ідеали, працю, фольклор, дитячі ігри та іграшки) і форми (індивідуальне та групове залучення дітей до обрядів життєвого та календарного циклів української селянської родини) соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ ст.
Dissertation is devoted to analysis of the experience and traditions of the social sex upbringing of the children in Ukrainian peasant family of the XIXth – the beginning of the XX century. The analysis of numerous scientific works has given the possibility to define the author's periodization of the development of native historiography concerning to the problem of the social sex children upbringing. The author gives some information about factors (gender stratification, gender stereotypes and beliefs) of the formation of native traditions social sex upbringing of the children. The principles, basic laws and features of the process of the social sex upbringing of the children in Ukrainian peasant family of the XIXth – the beginning of the XX century were described by the author. Much attention is given to the analysis, with gender approach position, means (ethnopedagogics ideals, work, folklore, children's games and toys) and forms (individual and group involvement of children in rituals of life and calendar cycles peasant family) of the social sex upbringing of the children in Ukrainian peasant family of the XIXth – the beginning of the XX century.
Опис
Ключові слова
діти, соціостатеве виховання, українська селянська родина ХІХ – початку ХХ ст., гендерний підхід, традиції, засоби і форми соціостатевого виховання, досвід соціостатевого виховання., чинники соціостатевого виховання., закономірності соціостатевого виховання., особливості соціостатевого виховання, принципи соціостатевого виховання., методи соціостатевого виховання., children, social sex upbringing of the children, Ukrainian peasant family of the XIXth – the beginning of the XX century, gender approach, forms and means of upbringing, traditions, features of upbringing, laws of upbringing, principles of upbringing, experience of upbringing
Бібліографічний опис
Приходько, Г. В. Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині XIX - початку XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Г. В. Приходько ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2014. – 20 с.