Cooperative Strategy in the English Parental Discourse

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The paper focuses on the peculiarities of verbal and nonverbal implementation of cooperative strategy in the English parental discourse. A set of verbal and nonverbal means that represent the interrogation tactic, tactic of instruction, tactic of reassurance and the teaching tactic within the cooperative strategy in the English parental discourse are singled out and analysed. Verbal means of cooperative strategy implementation include conditional sentences, interrogative sentences, indicative and imperative constructions, modality of obligation, direct address forms, means of argumentation, numerical connectors. Nonverbal level of cooperative strategy realization in the English parental discourse is characterized by the use of prosodic, kinetic and tactile means that indicate the emotional state of communicators.
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербальної та невербальної реалізації кооперативної стратегії в англомовному парентальному дискурсі. Встановлено набір вербальних та невербальних засобів репрезентації тактики розпитування, інструктування, заспокоєння та повчання в межах кооперативної стратегії в англомовному парентальному дискурсі. Вербальні засоби реалізації кооперативної стратегії представлені умовними та питальними реченнями, вказівними та наказовими конструкціями, модальністю обов’язковості, формами звертання, засобами аргументації, конекторами. Невербальний рівень реалізації кооперативної стратегії в англомовному парентальному дискурсі характеризується використанням просодичних, кінесичних та тактильних засобів, що експлікують емоційний стан комунікантів.
Опис
Ключові слова
cooperative strategy, interrogation tactic, tactic of instruction, tactic of reassurance, teaching tactic, verbal means, nonverbal means, the English parental discourse, кооперативна стратегія, тактики розпитування, інструктування, заспокоєння, повчання, вербальні засоби, невербальні засоби, англомовний парентальний дискурс
Бібліографічний опис
Kozlova V. Cooperative Strategy in the English Parental Discourse [Техt] / V. Kozlova / Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін : зб. наук. праць / [редкол.: С. В. П’ятаченко (голова), І. Б. Іванова, З. В. Савченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – С. 39–44.