Модель інноваційної підготовки вчителя початкових класів в умовах НУШ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Розроблено модель інноваційної підготовки вчителя до інноваційної діяльності в умовах НУШ, спрямованої на його професійний розвиток із урахуванням чинників (основні тенденції розвитку інноватики; суб’єктивний досвід здійснення вчителем інноваційної діяльності в ЗЗСО); на основі підходів (інноваційного, акмеологічного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного) та відповідних принципів. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель інноваційної підготовки вчителя в умовах НУШ, яка містить такі блоки: організаційно-процесуальний – основні напрями діяльності з формування теоретичної, практичної, навчально-проєктної та науково-дослідної діяльності, формування психологічної грамотності майбутніх вчителів; ресурсно-забезпечуючий – діяльність із використанням природних ресурсів як особистості студентів, так і ресурсів ЗВО; функціонально-змістовий – зміст процесу формування та його технологічне забезпечення; результативно-моніторинговий – відображає рівень сформованості у студентів відповідної компетентності. Перспективами подальших розвідок автори вбачають в реалізації розробленої моделі інноваційної підготовки вчителя в умовах НУШ в освітньому процесі педагогічного університету.
A model of innovative training of a teacher for innovative activity in the conditions of the New Ukrainian School was developed, aimed at his professional development taking into account factors (the main trends in the development of innovation; subjective experience of the teacher's implementation of innovative activity in institutions of general secondary education); on the basis of approaches (innovative, acmeological, personalactive, competence-based) and relevant principles. The model of innovative teacher training under the conditions of the New Ukrainian School has been theoretically substantiated and developed, which includes the following blocks: organizational and procedural - the main areas of activity for the formation of theoretical, practical, educational-project and research activities, the formation of psychological literacy of future teachers; resource-providing – activity using natural resources of both students' personalities and resources of higher education institutions; functional and substantive – the content of the formation process and its technological support; result-monitoring - reflects the level of development of the corresponding competence among students. The authors see the prospects for further exploration in the implementation of the developed model of innovative teacher training in the conditions of the New Ukrainian School in the educational process of a pedagogical university.
Опис
Ключові слова
вчитель початкових класів, нова українська школа, підготовка, освітній процес, педагогічний університет, модель, блоки, primary school teacher, new Ukrainian school, training, educational process, pedagogical university, model, blocks
Бібліографічний опис
Доброскок, І. Модель інноваційної підготовки вчителя початкових класів в умовах НУШ [Текст] /І. Доброскок, О. Мкртічян // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 1 (125). – С. 269–279. – DOI 10.24139/2312-5993/2023.01/269-279