Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації визначено провідні тенденції та особливості розвитку національного шкільництва на території Лівобережної та Слобідської України у XVIII столітті. З’ясовано стан розроблення проблеми та здійснено авторську класифікацію джерельної бази дослідження, що дозволило уточнити основні поняття – «національне шкільництво» та «національна освітня традиція». Розкрито комплекс зовнішніх і внутрішніх чинників, що зумовлювали становлення та розвиток національного шкільництва на Лівобережній і Слобідській Україні у XVIII столітті. Встановлено, що провідними серед них були педагогічна думка та освітня діяльність представників просвітницького руху, освітньо-виховні традиції в гетьмансько-старшинських родинах. Виокремлено етапи та тенденції розвитку національного шкільництва в досліджуваний період. Доведено, що найвищого рівня розвитку національне шкільництво досягло в період «освіченого гетьманату» К. Розумовського. Визначено організаційні, змістові та методичні особливості функціонування закладів національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті. Схарактеризовано політику уряду Російської імперії та Св. Синоду щодо розвитку національного шкільництва України в другій половині XVIII століття.
The main tendencies and peculiarities of national education in the Left Bank and Slobidska Ukraine in XVIII century are highlighted in the dissertation. The state of development of the problem under investigation is found out and the sources of research are classified, the main terms – «national schooling» and «national education tradition» are defined. The complex external and internal factors that have determined the formation and development of national schooling in the Left Bank and Slobidska Ukraine in the XVIII century are revealed. It was determined that the main ones were educational thought and educational activities of educational movement representatives, educative tradition in Hetman families. The author distinguishes the periods and the tendencies of the development of national schooling. It is proved that the highest level the national schooling reached during the «enlightened Hetmanat» of K. Razumovsky. The organizational, content and methodological peculiarities of national schooling educational institutions in the Left Bank and Slobidska Ukraine in the XVIII century are defined. The policy of the Russian government and St. Synod’s concerning national schooling of Ukraine in the second half of the XVIII century is characterized.
Опис
Ключові слова
розвиток національного шкільництва, Лівобережна та Слобідська Україна, XVIII століття, національна освітня традиція, педагогічна думка, освітня діяльність, просвітницький рух, освітньо-виховні традиції, «освічений гетьманат»
Бібліографічний опис
Мартиненко, Д. В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Д. В. Мартиненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 282 с.
Зібрання