Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій

Анотація
У статті розглянуто необхідність навчання учнів основ нанотехнологій на засадах компетентнісного підходу. Визначено ключові і предметні компетентності формування яких створить підґрунтя для навчання учнів основ нанотехнологій. Запропоновано структуру й означення предметної нанотехнологічної компетентності.
В статье рассмотрена необходимость обучения учащихся основам нанотехнологий на основе компетентностного подхода. Определены ключевые и предметные компетентности формирование которых создаст основу для обучения учащихся основам нанотехнологий. Предложена структура и определение предметной нанотехнологической компетентности.
The article considers the necessity of teaching students the basics of nanotechnologies on the basis of a competent approach. The key and subject competencies of formation of which will form the basis for students' learning in the basics of nanotechnology. The structure and definition of the subject-specific nanotechnological competence is proposed.
Опис
Ключові слова
нанотехнології, компетентність, компетентнісний підхід, предметна компетентність, предметна нанотехнологічна компетентність, nanotechnology, competence, competency approach, subjective competence, subjective nanotechnology competence
Бібліографічний опис
Ткаченко. Ю. А. Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій [Текст] / Ю. А. Ткаченко, І. О. Мороз // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – Випуск № 146. – С. 192–195.
Зібрання