Особливості формування академічної культури майбутніх піаністів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Суть дослідження полягає у вивченні формування академічної культури майбутніх піаністів. Академічне середовище, як важливий чинник, враховує індивідуальні потреби піаністів щодо освіти та вбирається в професійні освітні програми. Формування цієї культури вимагає розуміння мистецької місії та її впливу на суспільство, розвитку критичного мислення і комунікативних навичок. Описано процес формування академічної культури майбутніх піаністів, який відбувається в академічному середовищі та враховує індивідуальні запити піаністів щодо академічної освіти. Підкреслено, що цей процес не може бути повністю забезпеченим через опанування лише мистецьких дисциплін, але вимагає розвитку критичного мислення та комунікативних навичок, які сприяють формуванню ціннісних орієнтацій та саморозвитку в даній галузі. У статті пропонується модель, що описує процес формування академічної культури майбутніх піаністів. Використані теоретичні методи, такі як аналіз наукових джерел і моделювання, для ідеалізації цього процесу. Описано структурні елементи моделі, включаючи цільовий, теоретико-методологічний (включає підходи і принципи), педагогічні умови (розвиток критичного мислення студентів; заохочення до участі у наукових, освітніх і практичних неформальних заходах; розвиток комунікативних навичок у професійному спілкуванні) та змістовно-процесуальний модуль (включає опис спецкурсу). Розглянуто етапи реалізації моделі, які сприяють позитивним змінам у рівнях сформованості академічної культури майбутніх піаністів. Результатом реалізації моделі є позитивні зрушення у рівнях сформованості компонентів академічної культури майбутніх піаністів
The essence of the research is to problem-study the formation of the academic culture of future pianists. As an essential factor, the academic environment considers pianists' individual needs in terms of education and is absorbed into professional educational programs. Forming this culture requires understanding the artistic mission and its impact on society and developing critical thinking and communication skills. The article describes the process of forming the academic culture of future pianists, which takes place in the academic environment and considers the individual needs of pianists in academic education. It is emphasized that this process cannot be fully ensured by mastering only artistic disciplines. It requires developing critical thinking and communication skills that contribute to forming value orientations and self-development in this area. The article proposes a model that describes the process of forming the academic culture of future pianists. Theoretical methods such as analysis of scientific sources and modeling are used to idealize this process. The structural elements of the model are described, including the target, theoretical and methodological (including approaches and principles), pedagogical conditions (development of students' critical thinking; encouragement to participate in scientific, educational, and practical informal activities; development of communication skills in professional communication) and content and procedural module (including a description of the unique course). The stages of model implementation that contribute to positive changes in the levels of academic culture of future pianists are considered. The result of the model implementation is positive changes in the formation levels of the components of the academic culture of future pianists.
Опис
Ключові слова
академічна культура, формування академічної культури піаністів, модель формування академічної культури, піаністи, академічна підготовка, професійна підготовка, academic culture, formation of pianists' academic culture, model of academic culture formation, pianists, academic training, professional training
Бібліографічний опис
Ту Чуаньцзе Особливості формування академічної культури майбутніх піаністів [Текст] / Ту Чуаньцзе // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2024. – Т.12, № 2 – С. 66–71. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol12i2-010