Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875–1937 рр.) на Слобожанщині

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Виявлено стан наукової розробленості проблеми вивчення педагогічної та культурно-просвітницької діяльності Никанора Онацького, здійснено авторську періодизацію розвитку вітчизняної наукової думки щодо даної проблеми. Удосконалено джерелознавче поле дослідження, введено до наукового обігу раніше не відомі та мало відомі архівні матеріали. Проведено бібліографічне впорядкування наукових праць педагога. Здійснено періодизацію життєдіяльності та встановлено провідні чинники формування його особистості. Обґрунтовано й виокремлено етапи педагогічної та культурно-просвітницької діяльності Никанора Онацького, з’ясовано їх змістову складову та освітньо-виховні ідеї національного спрямування культури та освіти. Узагальнено досвід педагогічної роботи, розглянуто внесок митця у становлення художньої освіти Слобожанщини, схарактеризовано творчу спадщину, окреслено перспективні напрями її використання в сучасному освітньо-виховному просторі Слобожанщини.
The thesis is devoted to a complex research of N. Onatsky’s teaching, educational and cultural activities. The state of research on the problem of pedagogical and cultural-educational activities of Nykanor Onatsky is defined and the author’s periodization of the development of national scientific thought on the issue is made. The source field of the research is expanded; previously unknown and little-known archival materials are introduced into scientific circulation. The author carried out a bibliographic compilation of scientific papers of the teacher. The periodization of N. Onatsky’s life is developed and the leading factors in the formation of his personality are clarified. The stages of pedagogical and cultural-educational activities of Nykanor Onatsky are outlined and justified; their content and educational ideas of the national direction of culture and education are analyzed. The experience of pedagogical work is summarized, the artist’s contributions to the development of art education of the region are examined, his creative heritage is characterized, perspective directions of its use in modern cultural-educational life of Slobozhanshchina are highlighted.
Опис
Ключові слова
Никанор Онацький, педагогічна діяльність, культурно-просвітницька діяльність, національна ідея, освітньо-виховний простір Слобожанщини, Nykanor Onatsky, educational work, cultural educational activities, national idea, educational and educational space in Slobozhanshchyna
Бібліографічний опис
Никифоров, А. М. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875–1937 рр.) на Слобожанщині [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : загальна педагогіка та історія педагогіки / А. М. Никифоров ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник О. В. Єременко. – Суми, 2016. – 323 с.
Зібрання