Оцінка рівня травматизму серед дорослого населення Сумської області

Анотація
Встановлено, що за 2015-2019 роки первинна захворюваність на сольові артропатії зросла на 20,96%, а поширеність – на 16,96%. Серед сільських жителів регіону поширеність даної патології зросла на 10,23%, а первинна захворюваність навпаки скоротилася на 20,2%. Найбільш поширені сольові артропатії серед жителів Роменського та Шосткинського районів і саме для таких районів варто розробляти профілактичні заходи щодо зниження рівня захворюваності населення на дану патологію. Серед сільського населення найвищі показники поширеності даної нозоформи реєструються серед населення Шосткинського та Недригайлівського районів.
It was found that in 2015-2019, the primary incidence of saline arthropathies increased by 20.96%, and the prevalence - by 16.96%. Among the rural inhabitants of the region, the prevalence of this pathology increased by 10.23%, while the primary incidence, on the contrary, decreased by 20.2%. Salt arthropathies are most common among residents of the Romny and Shostka districts, and it is for such districts that preventive measures should be developed to reduce the incidence of this pathology in the population. Among the rural population, the highest prevalence rates of this nosoforms are recorded among residents of Shostka and Nedrihiliv districts.
Опис
Ключові слова
рівень травматизму, level of injuries, доросле населення, adult population, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Оцінка рівня травматизму серед дорослого населення Сумської області [Електронний ресурс] / В. Д. Шищук, М. Н. Нурейн, Е. Г. Мріта, А. М. Терехов, Г. С. Шантіва // Шості Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (м. Суми, 15–17 жовтня 2021 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – С. 3–8.