Підходи до розуміння змісту і сутності поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей» у науково-педагогічній літературі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті уточнено зміст і сутність поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних пеціальностей». Зважаючи на той факт, що в сучасному українському педагогічному дискурсі проблемі визначення поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей» не приділялося достатньої уваги, здійснено теоретичний аналіз підходів до визначення сутності таких понять, як «особиста компетентність», «соціальна компетентність», «навчальна компетентність» та «загальна навчальна компетентність». Досягнення поставленої мети потребувало застосування таких методів дослідження, як вивчення, аналіз та узагальнення наукової педагогічної літератури та онлайн ресурсів. Сучасні фахівці-філологи як носії культурної спадщини різних народів мають вирізнятися ґрунтовними мовними знаннями й мовленнєвими навичками, володіти навичками ефективної комунікації, а також бути здатними швидко адаптуватися до нових вимог ринку праці шляхом особистісного і професійного саморозвитку й амовдосконалення. Це означає, що задля успішного функціонування в сучасному глобалізованому суспільстві й досягнення поставлених цілей фахівці-філологи мають вирізнятися наявністю високого рівня сформованості особистої, соціальної, навчальної компетентності. Фахівціфілологи з високим рівнем сформованості зазначеної компетентності є конкурентноздатними на ринку праці, задоволені життям, здатні ефективно співпрацювати з іншими, вдало управляти власним часом, знаходити вихід із складних ситуацій, рефлексувати, керувати власним професійним розвитком, а також дбати про особистісний розвиток. Більш того, наявність у фахівців-філологів високого рівня особистої, соціальної, навчальної компетентності надає їм змогу усвідомлювати свої сильні і слабкі сторони, приймати відповідальні рішення за врахування попередньо набутого суб’єктного досвіду, а головне – ініціювати зміни у власному житті та в суспільно-політичному житті своєї країни.
The article clarifies the content and essence of the concept of "personal, social and learning to learn competence of students of philological specialties". Given the fact that in the modern Ukrainian pedagogical discourse the problem of defining the concept of "personal, social, learning to learn competence of students of philological specialties" has not been given sufficient attention, the article provides a theoretical analysis of approaches to defining the essence of such concepts as "personal competence", "social competence", "learning to learn competence" and "general educational competence". Achieving paper's goal required the use of the following research methods, in particular, studying, analysing, and summarising scientific pedagogical literature and online resources. As carriers of the cultural heritage of different nations, present-day philologists should be distinguished by profound language knowledge and speech skills, possess effective communication skills, and be able to quickly adapt to new labour market requirements through personal and professional self-development and self-improvement. It means that in order to function successfully in today's globalized society and achieve their goals, philologists should be distinguished by the presence of personal, social, and learning to learn competence. Philologists with a high level of this competence are competitive in the labour market, satisfied with life, able to cooperate effectively with others, manage their time well, find a way out of difficult situations, reflect, manage their own professional development, and take care of personal development. Moreover, having a high level of personal, social, and learning to learn competence enables philologists to recognize their strengths and weaknesses, make responsible decisions based on their previous subjective experience, and, most importantly, initiate changes in their own lives and in the socio-political life of their country.
Опис
Ключові слова
заклад вищої освіти, студенти філологічних спеціальностей, ключові компетентності для навчання впродовж життя, особиста соціальна навчальна компетентність, особиста соціальна навчальна компетентність як ключова компетентність для навчання впродовж життя, особиста соціальна навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей, higher education institution, students of philological specialties, key competences for life-long learning, personal social and learning to learn competence, personal social and learning to learn competence as key competence for life-long learning, personal social and learning to learn competence of students of philological specialties
Бібліографічний опис
Маноха, О. Підходи до розуміння змісту і сутності поняття «особиста, соціальна, навчальна компетентність студентів філологічних спеціальностей» у науково-педагогічній літературі [Текст / О. Маноха // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 8 – С. 51–57. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i8-008