Екологічні аспекти радіоактивного забруднення нафтових родовищ Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
Схарактеризовано причини забруднення покладів нафти у Сумській області природними радіонуклідами. Встановлено, що основний внесок у назване радіоактивне забруднення вносять 226Ra,223Ra, 227Th, 232Th, 40K, 214Pb, 212Pb, 210Pb, 228Ac, 235U, які осідають на поверхні насосно-компресорних труб та іншого обладнання. Для поширення радіаційних аномалій встановлено такі закономірності: найвища радіоактивність промислового обладнання і ґрунту характерна для родовищ з тривалим терміном розробки (Качанівське, Рибальське) та для родовищ західної групи (Артюхівське, Анастасіївське). Практично відсутнє радіаційне забруднення на родовищах Харківської групи (Козіївське, Сахалінське та ін.) і незначне – на Бугруватівському.
Described the causes of pollution of oil fields by natural radionuclides. It was found that 226Ra, 223Ra, 232Th, 227Th, 40K, 214Pb, 212Pb, 210Pb, 228Ac 235U make the main contribution to the named radioactive contamination, which sediment on the pipes surface and other equipment. In the Sumy region, the main pollutants in the mining of oil and gas are natural radionuclides 226Ra, 228Th, and 40K causing an increased level of gamma background, the maximum values of which are range from 450 mkR/h on the Kachanivske field to 2000 mkR/h on Rybalske (in the Okhtyrka district), and on the Anastasivske deposit (Romny district) the gamma background level reaches 6,000 mkR/h. The following regularities are established for the extension of radiation anomalies: the highest activity of mining equipment and soils is observed in fields with a long exploitation (Kachanivske, Rybalske) and for deposits of the western group (Artyukhivske, Anastasivske). Practically there is no radiation contamination on the fields of the Kharkiv group (Koziivske, Sakhalinske, etc.) and insignificant – on Buhruvativske.
Опис
Ключові слова
радіоактивне забруднення, radioactive contamination, нафтовидобуток, oil maining, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Екологічні аспекти радіоактивного забруднення нафтових родовищ Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма V Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (м. Суми, 17–20 квітня 2018 р.) / [редкол.: О.Г. Гусак, І.В. Павленко]. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 154–155.