Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х років ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертацію присвячено з’ясуванню теоретичних і практичних аспектів дослідження ідей реформаторської педагогіки українськими освітніми діячами 20-х – початку 30-х років ХХ ст. У роботі виявлено сутність реформаторської педагогіки як системного феномену; визначено етапи вивчення ідей реформаторської педагогіки у вітчизняній педагогічній науці; виокремлено педагогічні та позапедагогічні чинники, що зумовлювали звернення до зарубіжного досвіду. Встановлено, що ідеї, які стали предметом дослідження українських освітніх діячів, презентували всі провідні течії реформаторської педагогіки, спонукали до створення оригінальних концепцій, принципово нових течій (педагогіка колективу, санітарна педагогіка, національного виховання). З’ясовано, що організаційне забезпечення дослідження теорії й практики реформаторської педагогіки розгорталося за державної підтримки й набувало ознак напряму освітньої політики Народного комісаріату освіти УСРР. Доведено, що ідеї реформаторської педагогіки виступили підґрунтям для оновлення цільової, змістової та організаційно-методичної складових загальнопедагогічної і методичної підготовки українського радянського вчительства.
The dissertation focuses on studying theoretical and practical aspects of research of reformation pedagogy ideas conducted by Ukrainian educationalists of the 20-ies and early 30-ies of the XX-th century. Research defines the essence of the reformation pedagogy as a systemic phenomenon; the stages of studying reformation pedagogy ideas in the national pedagogical science are determined on the basis of historical-genetic method; pedagogical and non-pedagogical factors that caused studying foreign experience are identified. It has been proved that the ideas which became the subject of Ukrainian educationalists’ research presented all the main trends of the reformation pedagogy, led to creating original concepts, fundamentally new courses (pedagogy of collective, sanitary pedagogy, national education). It has been found that the research of theory and practice of the reformation pedagogy was organizationally supported by the state and became the course of the educational policy of the Commissariat of Education. It has been proved that reformation pedagogy ideas became a basis for updating target, content and methodological components of general-pedagogical and methodological training of Ukrainian Soviet teachers.
Опис
Ключові слова
ідея, реформаторська педагогіка, освітній діяч, системний феномен, педагогічна течія, періодизація, професійна підготовка вчителів, idea, reformation pedagogy, systemic phenomenon, pedagogical course, periodization, professional training of teachers, educationalist
Бібліографічний опис
Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х років XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. Г. Осьмук ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 20 с.