Google форми як засіб тестового контролю знань учнів з фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Авторами обґрунтована зручність використання Google форм при навчанні фізики, виділені й описані види діяльності, до яких можна залучити учнів на уроках та в позаурочний час при роботі з Google формами. Основну увагу в роботі акцентовано на можливостях та основних характеристиках створення й використання Google форм для проведення тестового контролю знань учнів з фізики.
The authors justified the ease of use of Google forms in teaching physics, allocated and describes the types of activities that you can involve pupils in lessons and during extracurricular activities when working with Google forms. The main attention is accented on the features and main characteristics creating and using Google forms for monitoring procedure of knowledge of pupils.
Опис
Ключові слова
інформатизація освіти, Google форми, фізика, контроль знань, тест, informatization of education, Google forms, physics, knowledge control, test
Бібліографічний опис
Агішева, А. В. Google форми як засіб тестового контролю знань учнів з фізики [Текст] / А. В. Агішева, О. М. Лунгол // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 8–9.