Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки та його вивчення на уроках інформатики в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми аналізу спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) в галузі комп’ютерної графіки та виявленню особливостей його вивчення на уроках інформатики в ЗЗСО України. У першому розділі «Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки» охарактеризовано види комп’ютерної графіки та надано короткий опис растрових і векторних редакторів, описано особливості тривимірної графіки та відповідного програмного забезпечення для роботи з нею. У другому розділі «Вивчення комп’ютерної графіки на уроках інформатики старшої школи» проаналізовано навчальні програми та чинні підручники з інформатики на предмет вивчення комп’ютерної графіки, а також подано авторські навчально-методичні матеріали з вивчення 3D-графіки на базі вільнопоширюваного програмного засобу Blender. Практичне значення дослідження полягає в розробленні авторських матеріалів з вивчення модуля «3D-графіка» на базі ПЗ Blender.
The qualification study is devoted to the considerationof the problem of analysis ofspecialized software in the field of computer graphicsand the manifestation of the peculiarities of its study in computer science lessons in the ZSSO of Ukraine. In the first section, "Specialized software in the field of computer graphics" described the types of computer graphics and provided a brief description of raster and vector editors, described features of 3D graphics and appropriate software to work with it. The second section "Studying computer graphics in high school computer science lessons" analyzes the curricula and current computer science textbooks for the study of computer graphics, as well as provides author's educational and methodological materials for the study of 3D graphics on the basis of the freely distributed Blender software. The practical significance of the study consists in the development of author's materials for the study of the module "3D graphics" based on blender software.
Опис
Ключові слова
інформатика, програмування, растрова графіка, векторна графіка, програмне забезпечення, computer science, raster graphics, vector graphics, programming, software
Бібліографічний опис
Карпенко, О. В. Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки та його вивчення на уроках інформатики в Україні [Текст] : магістер. робота / О. В. Карпенко ; науковий керівник О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 90 с.