Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Дисертація є першим у теорії і методиці професійної освіти теоретико експериментальним дослідженням проблеми підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва. З’ясовано стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів. Розкрито педагогічний потенціал українського музичного мистецтва щодо патріотичного виховання сучасної молоді. Визначено сутність, критерії, показники та рівні підготовленості майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва. Розроблено та науково обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва та педагогічні умови її реалізації. Експериментально перевірено ефективність моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва та педагогічні умови її реалізації.
The thesis is the first in theory and methodology of professional education theoretical-experimental study of the problem of preparation of the future teachers for patriotic education of schoolchildren by means of Ukrainian musical art. The state of elaboration of the problem of the future teachers’ preparation for patriotic education of schoolchildren is found out. The pedagogical potential of Ukrainian musical art concerning patriotic education of modern youth is revealed. The essence, criteria, indicators and levels of preparedness of the future teachers for patriotic education of schoolchildren by means of Ukrainian musical art are determined. The model of preparation of the future teachers for patriotic education of schoolchildren by means of Ukrainian musical art and pedagogical conditions of its realization are developed and scientifically grounded. The effectiveness of the model of preparation of the future teachers for patriotic education of schoolchildren by means of Ukrainian musical art and pedagogical conditions for its realization are experimentally tested.
Опис
Ключові слова
патріотизм, патріотичне виховання школярів, майбутні вчителі, українське музичне мистецтво, професійна підготовка, заклади вищої освіти, засоби підготовки, педагогічні умови, модель, patriotism, patriotic education of schoolchildren, future teachers, Ukrainian musical art, professional training, higher educational establishments, means of preparation, pedagogical conditions, model
Бібліографічний опис
Тупікова, Г. А. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського мистецтва [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / Г. А. Тупікова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. Є. С. Спіцин]. – Суми, 2018. – 20 с.