Формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки

Анотація
У магістерській роботі досліджено проблему формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки. З’ясовано стан досліджуваної проблеми в теорії та методиці музичного навчання. Конкретизовано сутність та компонентну структуру інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у контексті фахової підготовки. Визначено стан сформованості досліджуваних умінь. Розроблено методичне забезпечення формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки, зокрема – комплекс доцільних методів та прийомів.
In the master's work the problem of formation of interpretive skills of future singers in the process of professional training is investigated. The state of the researched problem in the theory and methods of music education is clarified. The essence and component structure of interpretive skills of future singers in the context of professional training are specified. The state of formation of the studied skills is determined. Methodological support for the formation of interpretive skills of future singers in the process of professional training, in particular - a set of appropriate methods and techniques.
Опис
Ключові слова
музична виконавська інтерпретація, уміння, інтерпретаційні вміння музиканта-виконавця, інтерпретаційні вміння майбутніх співаків, фахова підготовка, формування, методи та прийоми, musical performing interpretation, skills, interpretive skills of a musician-performer, interpretive skills of future singers, professional training, formation, methods and techniques
Бібліографічний опис
Лінь Юлін Формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки [Текст] : магістер. робота / Лінь Юлін ; науковий керівник М. Б. Петренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 62 с.