Cтруктурна модель формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери

dc.contributor.authorРабецька Надія
dc.contributor.authorRabetska Nadiia
dc.date.accessioned2024-04-16T11:26:00Z
dc.date.available2024-04-16T11:26:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розкрито дієвість реалізації розробленої моделі з метою формування комунікативної компетентності студентів, що передбачала поетапну підготовку майбутніх фахівців соціономічної сфери шляхом експериментальної методики з упровадженням в експериментальній групі визначених педагогічних умов. Для досягнення поставленої мети організація освітнього процесу зі студентами-майбутніми фахівцями соціономічної сфери в експериментальній групі передбачала: усвідомлення майбутніми фахівцями варіативності комунікативної взаємодії в соціальній сфері на лекційних заняттях спецкурсу «Основи формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери» і таких навчальних дисциплін, як «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Педагогіка», «Культурологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які проводились у форматі полілогу; поглиблення отриманих теоретичних знань на практичних заняттях, у позааудиторній роботі, під час самостійної творчої роботи студентів; практичне відпрацювання набутих умінь шляхом залучення студентів до розроблення комунікативних моделей поведінки в соціальній сфері, організації міжособистісної комунікативної взаємодії, рольових і ділових ігор на практичних заняттях, тренінгів комунікативної взаємодії й емоційної саморегуляції, вирішення педагогічних задач, розв’язання конфліктних ситуацій, виконання творчих завдань під час позааудиторної роботи; надання педагогічної підтримки в процесі становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери як суб’єктів професійної комунікації; відпрацювання набутих знань, умінь і навичок під час проходження навчально-ознайомлювальної практики. Презентовано сутність експериментальної методики формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери на різних етапах.
dc.description.abstractThe article reveals the effectiveness of the implementation of the developed model for the purpose of forming the communicative competence of students, which provided for the step-by-step training of future specialists in the socionomic sphere by means of experimental methods with the introduction of certain pedagogical conditions in the experimental group. In order to achieve the goal, the organization of the educational process with students-future specialists of the socionomic sphere in the experimental group provided for: the awareness of the future specialists of the variability of communicative interaction in the social sphere during the lectures of the special course "Fundamentals of the formation of communicative competence of future specialists of the socionomic sphere" and such educational disciplines as "Introduction to the specialty", "Psychology", "Pedagogy", "Culturology", "Ukrainian language (for professional direction)", which were conducted in the format of a polylogue; deepening of acquired theoretical knowledge in practical classes, in extracurricular work, during independent creative work of students; practical training of acquired skills by involving students in the development of communicative behavior models in the social sphere, organization of interpersonal communicative interaction, role-playing and business games in practical classes, trainings in communicative interaction and emotional self-regulation, solving pedagogical problems, solving conflict situations, performing creative tasks under extracurricular work time; provision of pedagogical support in the process of formation of future specialists in the socionomic sphere as subjects of professional communication; practice of acquired knowledge, abilities and skills during educational and familiarization practice. The essence of the experimental methodology for the formation of communicative competence of future specialists in the socionomic sphere at various stages is presented.
dc.identifier.citationРабецька, Н. Cтруктурна модель формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери [Текст] / Н. Рабецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 2 (126). – С. 3–10. – DOI 10.24139/2312-5993/2023.02/003-010
dc.identifier.doi10.24139/2312-5993/2023.02/003-010
dc.identifier.orcid0009-0005-5241-9473
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14548
dc.language.isouk
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренка
dc.subjectмайбутні фахівці соціономічної сфери
dc.subjectкомунікативна компетентність
dc.subjectсоціономічна діяльність
dc.subjectпедагогічні умови
dc.subjectмодель формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери
dc.subjectfuture specialists in the socionomic sphere
dc.subjectcommunicative competence
dc.subjectsocionomic activity
dc.subjectpedagogical conditions
dc.subjectmodel of formation of communicative competence of future specialists in the socionomic sphere
dc.titleCтруктурна модель формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери
dc.title.alternativeStructural Model of Communicative Competence Formation of Future Specialists Socionomic Sphere
dc.typeArticle
dc.udc.udc378:3
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Rabetska.pdf
Розмір:
1.21 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: