Краєзнавчі аспекти при розробці програм підготовки гідів-екскурсоводів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НВВ КЗ СОІППО
Анотація
В даній роботі зазначено, що що туризм і краєзнавство в системі підготовки гідів-екскурсоводів покликані вирішувати завдання підготовки всебічно розвиненої особистості: формувати духовно і фізично здорову особистість, розвивати моральні якості, одночасно розв’язувати питання навчання, виховання, оздоровлення, професійної орієнтації. Особливістю виховного процесу в туристсько-краєзнавчій роботі гіда-екскурсовода є, по-перше, використання об’єктів культурної та природної спадщини в якості наочного посібника, наявного на малій батьківщині; по-друге, відсутність примусу дозволяє використовувати внутрішню зацікавленість людини, її прагнення до знань, до ведення здорового способу життя з метою досягнення необхідних результатів. Туризм, краєзнавство та екскурсії є дієвим засобом для раціонального використання вільного часу, розвитку пізнавальної активності, виховання вольових якостей, прояву ініціативи та самостійності. Краєзнавчі аспекти підготовки гідів-екскурсоводів допомагають надати слухачам, які ще не втратили природної допитливості, додаткову інформацію з географії, екології, історії, культури, природи рідного краю та зв’язати, об’єднати отримані знання зі знаннями, які були одержані в основній школі чи іншому навчальному закладі, навчити орієнтуватися у світі інформації, обмінюватися набутим досвідом і знаннями.
This paper states that tourism and local lore in the system of training guides are designed to solve the problem of training a fully developed personality: to form a spiritually and physically healthy personality, develop moral qualities, while solving issues of education, upbringing, rehabilitation, vocational guidance. The peculiarity of the educational process in the tourist and local lore work of the guide is, first, the use of cultural and natural heritage sites as a visual aid available in the small homeland; secondly, the absence of coercion allows the use of a person's inner interest, his desire for knowledge, to lead a healthy lifestyle in order to achieve the desired results. Tourism, local lore and excursions are an effective means for the rational use of free time, the development of cognitive activity, education of willpower, initiative and independence. Local history aspects of the training of guides help to provide students who have not yet lost their natural curiosity, additional information on geography, ecology, history, culture, nature of the native land and connect, combine the acquired knowledge with the knowledge obtained in primary school or other educational institution, to learn to navigate in the world of information, to share acquired experience and knowledge.
Опис
Ключові слова
гід, екскурсовод, фахівці туристичного супроводу, практична підготовка, туризм, екскурсійна діяльність, краєзнавчі аспекти, guide, tourist support specialists, practical training, tourism, excursion activity, local lore aspects
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Краєзнавчі аспекти при розробці програм підготовки гідів-екскурсоводів в Україні [Текст] / О. В. Коваленко // Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі тисячоліть : матеріали регіональної конференції, ( 21 квітня 2021 року, м. Суми) / [за заг. ред.: С. В. Драновська]. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. – С. 104–108.
Зібрання