Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10920
Title: Краєзнавчі аспекти при розробці програм підготовки гідів-екскурсоводів в Україні
Other Titles: Local Lore Aspects in the Development of Training Programs for Guides in Ukraine
Authors: Коваленко, Олександр Вікторович
Kovalenko, Oleksandr Viktorovych
Keywords: гід
екскурсовод
фахівці туристичного супроводу
практична підготовка
туризм
екскурсійна діяльність
краєзнавчі аспекти
guide
tourist support specialists
practical training
tourism
excursion activity
local lore aspects
Issue Date: 21-Apr-2021
Publisher: НВВ КЗ СОІППО
Citation: Коваленко, О. В. Краєзнавчі аспекти при розробці програм підготовки гідів-екскурсоводів в Україні [Текст] / О. В. Коваленко // Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі тисячоліть : матеріали регіональної конференції, ( 21 квітня 2021 року, м. Суми) / [за заг. ред.: С. В. Драновська]. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. – С. 104–108.
Abstract: В даній роботі зазначено, що що туризм і краєзнавство в системі підготовки гідів-екскурсоводів покликані вирішувати завдання підготовки всебічно розвиненої особистості: формувати духовно і фізично здорову особистість, розвивати моральні якості, одночасно розв’язувати питання навчання, виховання, оздоровлення, професійної орієнтації. Особливістю виховного процесу в туристсько-краєзнавчій роботі гіда-екскурсовода є, по-перше, використання об’єктів культурної та природної спадщини в якості наочного посібника, наявного на малій батьківщині; по-друге, відсутність примусу дозволяє використовувати внутрішню зацікавленість людини, її прагнення до знань, до ведення здорового способу життя з метою досягнення необхідних результатів. Туризм, краєзнавство та екскурсії є дієвим засобом для раціонального використання вільного часу, розвитку пізнавальної активності, виховання вольових якостей, прояву ініціативи та самостійності. Краєзнавчі аспекти підготовки гідів-екскурсоводів допомагають надати слухачам, які ще не втратили природної допитливості, додаткову інформацію з географії, екології, історії, культури, природи рідного краю та зв’язати, об’єднати отримані знання зі знаннями, які були одержані в основній школі чи іншому навчальному закладі, навчити орієнтуватися у світі інформації, обмінюватися набутим досвідом і знаннями.
This paper states that tourism and local lore in the system of training guides are designed to solve the problem of training a fully developed personality: to form a spiritually and physically healthy personality, develop moral qualities, while solving issues of education, upbringing, rehabilitation, vocational guidance. The peculiarity of the educational process in the tourist and local lore work of the guide is, first, the use of cultural and natural heritage sites as a visual aid available in the small homeland; secondly, the absence of coercion allows the use of a person's inner interest, his desire for knowledge, to lead a healthy lifestyle in order to achieve the desired results. Tourism, local lore and excursions are an effective means for the rational use of free time, the development of cognitive activity, education of willpower, initiative and independence. Local history aspects of the training of guides help to provide students who have not yet lost their natural curiosity, additional information on geography, ecology, history, culture, nature of the native land and connect, combine the acquired knowledge with the knowledge obtained in primary school or other educational institution, to learn to navigate in the world of information, to share acquired experience and knowledge.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10920
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко_Стаття_ІПО.pdf123,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.