Розвиток історичної освіти в університетах Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття

Анотація
Дипломну роботу присвячено дослідженню розвитку історичної освіти в університетах російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття. Розглядаючи загальні тенденції розвитку вищої освіти того часу, автор звертає увагу на вивчення історичних дисциплін та створення історико-філологічних факультетів в університетах, на особливості університетської історичної освіти в період реформ та контр реформ 1863-1884 рр., на форми та методи навчальних занять в університетах. Вивчено основні напрямки досліджень дореволюційних, радянських і сучасних істориків. Розкрито головні етапи становлення системи історичної освіти та визначено пріоритетні напрями державної університетської історичної освіти в першій половині ХІХ століття . Простежено динаміку становлення системи історичної освіти в сукупності ряду факторів, виявлено соціально-політичні передумови перетворень у галузі історичної університетської освіти та виявлено ускладнення, що супроводжували становлення та розвиток історичної освіти., досліджено зміни державної освітньої політики того часу. Відтворено атмосферу академічного життя на історико-філологічних факультетах у ХІХ – на початку ХХ ст.. Здійснено комплексний аналіз процесу становлення й розвитку історичної освіти в університетах Російської імперії упродовж ХІХ – початок ХХ ст.., формування історико методичних знань, визначено форми та методи навчальних занять в університетах в досліджувальний період та здійснено певний внесок у розвиток теорії розвитку історичної освіти в університетах Російської імперії. Результати дослідження можуть бути використані при створенні узагальню вальних праць з історії історичної освіти, складанні довідників, енциклопедій; навчальних посібників.
Thesis is devoted to the study of development of historical education in the universities of the Russian Empire in the 19th - early 20th century. Considering the general trends in higher education at that time, the author draws attention to the study of historical disciplines and the creation of historical and philological faculties in the universities, the features of university historical education in the period of reforms and counter-reforms of 1863-1884, forms and methods of teaching in universities. The main directions of research of pre-revolutionary, Soviet and modern historians are studied. The main stages of formation of the system of historical education are revealed and the priority directions of the state university historical education in the first half of the 19th century are determined. The dinamics of the formation of the historical education system in a number of factor is traced, the socio-political precondition of transformations in the field of historical university education are revealed and the complication that accompanied the formation and development of historical education are revealed. The atmosphere of academic life at the historical and philological faculties in the 19th - early 20th centuries was recreated. A comprehensive analysis of the formation and development of historical education in the universities of the Russian Empire during the 19th - early 20th century, the formation of historical and methodological knowledge, identified forms and methods of teaching in universities during the study period and made some contribution to the development of historical education in Russian Empire's universities. The results of the study can be used in the creation of generalized works on the history of historical education, compilation of reference books, encyclopedias, textbooks.
Опис
Ключові слова
освіта, наскрізні тенденції, загальні тенденції, особливі та специфічні тенденції розвитку педагогічної освіти, education, cross-cutting tendencies, general tendencies, special and specific tendencies in the development of pedagogical education
Бібліографічний опис
Смирнова, В. М. Розвиток історичної освіти в університетах Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] : магістер. робота / В. М. Смирнова ; науковий керівник В. В. Снагощенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 86 с.