Педагогічний потенціал іншомовної дитячої літератури у формуванні соціокультурної компетенції молодших школярів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті обґрунтовано, що метою підготовки дитини в сучасний школі є формування творчої, всебічно розвинутої, духовно збагаченої особистості з науковим світоглядом, ґрунтовними професійними знаннями. Виходячи із цього, зміст сучасної професійної підготовки повинен бути спрямованим на формування вчителя, здатного працювати в системі, що характеризується взаємодією різних культур, відповідно до вимог сучасного соціуму, відродження особистості, відновлення загальнолюдських цінностей. Під педагогічним потенціалом ми визначаємо здатність певного елемента педагогічної системи ефективно досягати певної мети шляхом реалізації означених завдань. Педагогічний потенціал англомовної дитячої літератури полягає у здатності сприяти навчанню, розвитку та вихованню дитини. Гарно, кваліфіковано підібрана дитяча книжка завжди є сильним засобом розумового виховання й формування художньо-естетичних уподобань і смаків дитини. Дитяча література може бути використана в процесі морального, економічного, екологічного виховання. Дитяча англомовна література – це художня, науково-популярна, науково-фантастична, науково-художня література, створена спеціально для дітей, що включає найкращі класичні, фольклорні, поетичні та прозові твори, написані англійською мовою. Сучасна англомовна література для дітей – кращі зразки сучасної художньої, науково-популярної, науково-фантастичної, науково-художньої літератури, написані англійською мовою з урахуванням жанрового розмаїття англомовної літератури. Культура – поняття багаторівневе і складне, інтегрує в собі елементи менталітету, релігійних вірувань, побутових і політичних характеристик цього суспільства, його історії та її впливу на сьогодення. Вітчизняні педагоги відзначають, що вчителі мають бути готові залучати дітей до скарбів світового мистецтва через знайомство з культурою окремих цивілізацій чи країн. Педагоги сучасності наголошують на тому, що виховний потенціал окремих предметів шкільного курсу залишається поза увагою вчителів, зокрема мова йде про такий компонент іноземної мови, як соціокультурна компетенція. У статті визначено, що соціокультурна компетенція є обізнаністю учня з культурою та соціально-побутовим устроєм того народу, мова якого вивчається, що має привести до подальшого розуміння філософських та естетичних характеристик мови і стимулювати подальший інтерес до вивчення мови.
In the article it is substantiated that the purpose of preparing a child in a modern school is to form a creative, comprehensively developed, spiritually enriched personality with a scientific outlook, thorough professional knowledge. On this basis, the content of modern vocational training should be aimed at the formation of a teacher able to work in a system characterized by the interaction of different cultures, in accordance with the requirements of modern society, the revival of personality, the restoration of human values. Under the pedagogical potential, we define the ability of a particular element of the pedagogical system to effectively achieve a certain goal by accomplishing these tasks. The pedagogical potential of English-language children's literature lies in the ability to promote the learning, development and upbringing of the child. A well-crafted, well-selected children's book is always a powerful tool for the mental education and formation of artistic and aesthetic preferences and tastes of the child. Children's literature can be used in the process of moral, economic, environmental education. Children's English Literature is a non-fiction, non-fiction, non-fiction, non-fiction book designed specifically for children, featuring the finest classical, folk, poetic and prose works written in English. Contemporary English-language literature for children - the best examples of contemporary fiction, non-fiction, science fiction, non-fiction, written in English, taking into account the genre diversity of English literature. Culture is a multilevel and complex concept that integrates elements of the mentality, religious beliefs, everyday and political characteristics of this society, its history and its impact on the present. Domestic educators point out that teachers should be prepared to involve children in the treasures of world art through familiarity with the culture of individual civilizations or countries. Teachers of the present emphasize that the educational potential of certain subjects of the school course is left out of the attention of teachers, in particular it is a component of foreign language as a sociocultural competence. The article determines that sociocultural competence is the student's awareness of the culture and social and everyday life of the people whose language is being taught, which should lead to a further understanding of the philosophical and aesthetic characteristics of the language and stimulate further interest in language learning.
Опис
Ключові слова
соціокультурна компетенція, socio-cultural work, дитяча література, children's literature, іншомовна література, foreign literature, молодший школяр, young schoolboy
Бібліографічний опис
Довгополова, Г. Г. Педагогічний потенціал іншомовної дитячої літератури у формуванні соціокультурної компетенції молодших школярів / Г. Г. Довгополова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 70. – С. 88–91.