Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (XIX – поч. XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації з’ясовано педагогічні погляди Миколи Миколайовича Неплюєва та узагальнено досвід освітньої діяльності подвижника в контексті розвитку сільськогосподарської освіти XIX – початку XX століття. Здійснено класифікацію історіографії та джерельної бази дослідження. Визначено провідні чинники та етапи розвитку сільськогосподарської освіти в Україні в означений період. Виокремлено етапи життєвого шляху та освітньої діяльності Миколи Неплюєва. Розкрито світоглядні та змістові засади педагогічних поглядів подвижника. Схарактеризовано особливості навчально-виховного процесу та учнівського самоврядування в сільськогосподарських школах М. Неплюєва.
In the thesis pedagogical ideas of Nikolay Nikolaevich Nepluev are defined and his practice of educational activity in the context of an agricultural education in the XIX – the beginning of the XX century is generalized. Classification of a historiography and base of sources of the studied problem is carried out. On the basis of archival sources the main of factors and the stages of development of agricultural schools in Ukraine during the studied period are outlined. In the thesis the main stages of formation of pedagogical views of N. Nepluev are defined; features of the organization of teaching and student’s self-government in the educational institutions of N. Nepluev are highlighted.
Опис
Ключові слова
Неплюєв М. М., розвиток сільськогосподарської освіти, педагогічні погляди, сільськогосподарська школа, навчально-виховний процес, учнівське самоврядування, Трудове братство, Nepluev N. N., development of agricultural education, pedagogical views, agricultural school, teaching and upbringing system, Labour fraternity
Бібліографічний опис
Мірошниченко, Н. О. Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (XIX – поч. XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. О. Мірошниченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с.