Теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання проблеми підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи. Актуальність теми дослідження зумовлена потребою вирішення низки суперечностей між: - надшвидким розвитком інформаційних технологій та побіжним сприйняттям їх впливу суспільством загалом, нездатністю ефективно використовувати ІТ для розв’язування поточних професійних і освітніх завдань, зокрема; - прагненням молоді послуговуватися інформаційними технологіями при вирішенні різноманітних задач та неготовністю учителів задовольнити такі бажання в умовах НУШ; - запитом суспільства на вчителя, який вільно послуговується інформаційними технологіями як інструментом професійної діяльності, та неготовністю вчителів використовувати такі інструменти для розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; - потенціалом закладів вищої освіти щодо розроблення і модернізації освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів середньої освіти та відсутністю таких програм, які б забезпечували підготовку вчителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; - наявністю у змісті освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів середньої освіти освітніх компонентів, покликаних розвивати інформаційно-цифрову компетентність вчителя, та відсутністю в них результатів навчання, які б забезпечили готовність учителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; - розробленістю теоретико-практичних засад підготовки вчителів до використання ІТ в освіті та відсутністю педагогічних систем підготовки вчителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ. Потреба вирішення зазначених суперечностей зумовила розв’язання низки завдань, за якими зроблено наступні узагальнені висновки. Готовність майбутнього бакалавра середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ – це таке інтегративне особистісне утворення, яке проявляється у прагненні розвивати в учнів здатності ефективно працювати з інформацією в усіх її формах подання (текст, зображення, модель, відео, аудіо), послуговуватися й розширювати інструментарій цифрових технологій і засобів для вирішення різноманітних професійних задач та характеризується сукупністю відповідних психолого-педагогічних, інформатичних та методичних знань і вмінь, необхідних для такого розвитку в межах професійної діяльності в умовах НУШ. Означена готовність має у своїй структурі: аксіологічний компонент (ціннісні установки на розвиток інформаційно-цифрової компетентності, зокрема, прагнення розвивати всі компоненти ІЦК учнів в межах обраної предметної спеціалізації (інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення); комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (уміння та навички роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням); компонента застосовності (здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач), а також власної ІЦК); когнітивний компонент (знання про експериментально апробовані, у тому числі інноваційні, освітні предметні методики, орієнтовані на розвиток критичного мислення учнів, формування навичок роботи з інформацією різних форматів, знання можливих негативних впливів інформаційних технологій на здоров’я учнів та методів попередження чи знешкодження такого впливу; знання цифрових технологій і засобів для супроводу освітнього процесу та демонстрації вирішень типових предметних завдань); праксеологічний компонент (уміння розв’язувати типові завдання предметної галузі з використанням ЦТ і засобів; уміння опрацьовувати інформаційний контент різного формату та продукувати цифрові освітні ресурси (дидактичні матеріали) для розвитку ІЦК учнів; уміння органічно інтегрувати ЦТ в цілісний освітній процес в умовах НУШ; уміння поєднувати програмні засоби (загальні, спеціалізовані та предметного спрямування) з дитиноцентрованими технологіями навчання, здатність до партнерської взаємодії у цифровому просторі); рефлексивний компонент (здатність до критичного аналізу власної професійної діяльності з розвитку інформаційно- цифрової компетентності учнів в умовах НУШ). Для формування готовності майбутнього бакалавра середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ розроблено, теоретично обґрунтовано та змодельовано педагогічну систему підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно- цифрової компетентності учнів в умовах НУШ як відкриту цілісну систему структурних (мета, методологічні підходи, принципи, сутність і структура готовності до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ, методи, засоби, форми і зміст як окремі підсистеми) і функційних (діагностичний інструментарій оцінки готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ на основі показників) компонентів, що знаходяться у взаємозв’язку і взаємодії та спрямовані на професійну підготовку студентів спеціальності «014 Середня освіта» з метою формування в них готовності до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ. Педагогічну систему подано у єдності структурних компонентів (методологічно-цільова, змістово-процесуальна, діагностично-результативна підсистеми), де: - ураховано методологічні засади підготовки майбутніх учителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ (через інтеграцію методологічних підходів (системного, аксіологічного, компетентністного, особистісно-діяльнісного, візуально-цифрового і професіографічного)); - відбито етапи (орієнтаційний, процесуальний, етап професійної реалізації), протягом яких відбувалося удосконалення змісту підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; - передбачено використання традиційних та інноваційних форм, методів і засобів навчання. Практичні засади підготовки майбутніх учителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ визначаються: • дотриманням організаційних (1 – організація ІОС ЗВО; 2 – організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів на засадах НУШ; 3 – організація співробітництва зі вчителями та адміністрацією ЗЗСО; 4 – внесення до ОПП освітніх компонентів, пов’язаних з опануванням цифрових інструментів освітнього та предметного спрямування) та педагогічних (1 – розкриття цінностей розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; 2 – комплексне використання ІТ у процесі кооперативної освіти майбутнього вчителя; 3 – орієнтація практичної підготовки на використання ЦТ в роботі вчителя) умов; • удосконаленням змісту підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти: передбачено посилення професійної орієнтації курсів інформатичних дисциплін; удосконалення змісту курсів методичних дисциплін з метою акцентування уваги на засадах НУШ; упровадження авторських спецкурсів («ІТ в освітньому просторі НУШ», «Цифрові технології у професійній діяльності вчителя», «Розвиток ключових компетентностей на уроках математики в умовах НУШ»); • удосконаленням організації та проведення виробничої практики з метою набуття досвіду професійної діяльності в умовах НУШ та досвіду розвитку ІЦК учнів; • використанням доцільних форм (проблемі лекції; інтерактивні лекції; майстер-класи; семінари; курсові проєкти; виробнича практика), методів (інтерактивні методи; проблемні методи, в тому числі евристичні методи; метод доцільних задач у процесі вивчення фахових дисциплін; кейс-метод у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін) і засобів (ІОС ЗВО; ЕОР; компетентністні завдання; проєкти) навчання. Розроблено діагностичний апарат та експериментально перевірено ефективність педагогічної системи підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ. До критеріїв та показників готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ віднесено: ціннісний (установка на розвиток інформаційно- цифрової компетентності учнів; мотивація до професійного саморозвитку у сфері застосування ЦТ в умовах НУШ); гносеологічний (обізнаність про ІЦК учнів та технології та цифровий інструментарій її розвитку в учнів в умовах НУШ); практичний (сформованість ІЦК у майбутніх бакалаврів середньої освіти; уміння використовувати технології та цифровий інструментарій розвитку в учнів інформаційно-цифрової компетентності в умовах НУШ); оцінний (здатність самооцінити рівень власних знань та умінь розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; здатність до професійного самовдосконалення у сфері розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ). За обраними показниками схарактеризовано рівні готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ: низький, середній, достатній, високий. За результатами статистичного аналізу обґрунтовано розбіжність у середніх балах усіх показників для КГ і ЕГ. Встановлено, що на рівень сформованості готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ за ціннісним критерієм безпосередньо впливає реалізація першої педагогічної умови – розкриття цінностей розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ, а також першої організаційної умови – організація ІОС ЗВО. На покращення показників гносеологічного критерію вплинула реалізація другої організаційної умови – організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів на засадах НУШ, а також другої педагогічної умови – комплексне використання ІТ у процесі кооперативної освіти майбутнього вчителя. Підґрунтя для покращення показників практичного критерію вбачаємо у реалізації першої організаційної умови – організація ІОС ЗВО, четвертої організаційної умови – внесення до ОПП освітніх компонентів, пов’язаних з опануванням цифрових інструментів освітнього та предметного спрямування, а також другої педагогічної умови – комплексне використання ІТ у процесі кооперативної освіти майбутнього вчителя. Оцінний критерій сформованості готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ сформовано реалізацією третьої організаційної умови – організація співробітництва зі вчителями та адміністрацією ЗЗСО. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: • вперше: розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічну систему підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку ІЦК учнів в умовах НУШ, яка: містить взаємнопов’язані підсистеми (методологічно-цільова, змістово-процесуальна, діагностично- результативна) і спрямована на формування інтегративного особистісного утворення – готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; передбачає три етапи реалізації (орієнтаційний як формування позитивного ставлення, інтересу до використання ЦТ у професійній діяльності, усвідомлення потреби постійно опановувати ЦТ та розвивати власну ІЦК, орієнтація студентів на самоосвіту; процесуальний як формування усіх компонентів готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно- цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; етап професійної реалізації як набуття досвіду квазіпрофесійної та професійної діяльності щодо розвитку ІЦК учнів), на яких відбувається використання традиційних та інноваційних форм (проблемі лекції; інтерактивні лекції; майстер-класи; семінари; курсові проєкти; виробнича практика), методів (інтерактивні методи; проблемні методи, в тому числі евристичні методи; метод доцільних задач у процесі вивчення фахових дисциплін; кейс-метод у процесі вивчення психолого- педагогічних дисциплін) і засобів навчання (ІОС ЗВО; ЕОР; компетентнісні завдання; проєкти), удосконалення змісту інформатичних, психолого- педагогічних та методичних дисциплін; описує діагностувальний інструментарій (критерії та показники) для визначення рівнів (низький, середній, достатній, високий) готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; • обґрунтовано теоретичні основи підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ через інтеграцію методологічних підходів (системного, аксіологічного, компетентністного, особистісно-діяльнісного, візуально- цифрового і професіографічного) та впровадження педагогічної системи, яка забезпечує розвиток усіх компонентів готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ; • визначено практичні засади формування готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ через організацію відповідного цифрового освітнього середовища, модернізацію змісту ОПП бакалаврів середньої освіти, дотримання організаційних (організація ІОС ЗВО; організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів на засадах НУШ; організація співробітництва зі вчителями та адміністрацією ЗЗСО; внесення до ОПП освітніх компонентів, пов’язаних з опануванням цифрових інструментів освітнього та предметного спрямування) та педагогічних (розкриття цінностей розвитку в умовах НУШ інформаційно-цифрової компетентності учнів; комплексне використання ІТ у процесі кооперативної освіти майбутнього вчителя; орієнтація практичної підготовки на використання ЦТ в роботі вчителя) умов та активне використання у фаховій підготовці інноваційних технологій навчання, у методичній – інформаційних технологій і засобів, у психолого-педагогічній – практичних тренінгів і майстер-класів; – уточнено сутність готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ та її структури в єдності чотирьох компонентів (аксіологічний, когнітивний, праксеологічний, рефлексивний); – розроблено діагностувальний інструментарій та схарактеризовано рівні (низький, середній, достатній, високий) готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ;  подальшого розвитку набули наукові положення теорії і практики підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно- цифрової компетентності учнів в умовах НУШ у закладах вищої освіти; наукові уявлення про сутність, структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ. Практичне значення дослідження полягає у виявленні практичних засад підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно- цифрової компетентності учнів в умовах НУШ і розробленості відповідного навчально-методичного супроводу, до якого віднесені: монографічний опис практичної підготовки вчителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ («Розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ: теоретико-практичні аспекти професійної підготовки вчителя»), розроблення робочих програм обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів для модернізації змісту ОПП спеціальності 014 та апробованих навчально-методичних матеріалів для їх супроводу («ІТ в освітньому просторі НУШ», «Цифрові технології у професійній діяльності вчителя», «Розвиток ключових компетентностей в умовах НУШ» (на прикладі уроків математики), «Методика навчання математики»), розробці цифрового супроводу реалізації освітньо- професійних програм підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти за предметними спеціальностями 014.01 Середня освіта. Українська мова і література, 014.02 Середня освіта. Англійська мова і література, 014.04 Середня освіта. Математика, 014.08 Середня освіта. Фізика, 014.09 Середня освіта. Інформатика, 014.11 Середня освіта. Фізична культура, а також підтвердження ефективності обраних методів (інтерактивні методи; проблемні методи, в тому числі евристичні методи; метод доцільних задач у процесі вивчення фахових дисциплін; кейс-метод у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін), форм (проблемі лекції; інтерактивні лекції; майстер-класи; семінари; курсові проєкти; виробнича практика) і засобів (ІОС ЗВО; ЕОР; компетентнісні завдання; проєкти) навчання, поширенні методик визначення показників готовності майбутніх учителів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ.
The dissertation provides a theoretical generalization and a scientific solution to the problem of preparing future secondary education bachelors to develop information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School, which consists of substantiation and experimental verification of the pedagogical system of training future bachelors of secondary education to the development of information and digital competence students in the conditions of the New Ukrainian School. The relevance of the research topic is determined by the need to resolve several contradictions between: - the ultra-fast development of information technologies and the cursory perception of their impact by society in general, the inability to effectively use IT to solve current professional and educational tasks, in particular; - the desire of young people to use information technologies to solve various problems and the unwillingness of teachers to satisfy such desires in the conditions of the New Ukrainian School; - society's demand for a teacher who freely uses information technologies as a tool of professional activity, and teachers' unwillingness to use such tools for the development of students' information and digital competence in the conditions of New Ukrainian School; - the potential of higher education institutions for the development and modernization of educational and professional programs for training bachelors of secondary education and the lack of such programs that would ensure the preparation of teachers for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School; - the presence of educational components in the content of educational and professional training programs for bachelors of secondary education, designed to develop the information and digital competence of the teacher, and the absence of learning outcomes in them, which would ensure the readiness of teachers to develop the information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School; - the development of theoretical and practical principles of teacher training for the use of IT in education and the absence of pedagogical systems for teacher training for the development of students' information and digital competence in the conditions of the New Ukrainian School. The need to resolve these contradictions led to the resolution of several tasks, based on which the following generalized conclusions were drawn. The readiness of the future bachelor of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School is such an integrative personal education, which is manifested in the desire to develop in students the ability to effectively work with information in all its forms of presentation (text, image, model, video, audio), to use and expand the toolkit of digital technologies and tools for solving various professional tasks and is characterized by a set of relevant psychological- pedagogical, informatics and methodical knowledge and skills necessary for such development within the limits of professional activity in the conditions of the New Ukrainian School. The stated readiness has in its structure: an axiological component (value attitudes towards the development of information and digital competence, in particular, the desire to develop all components of the information and digital competence of students within the chosen subject specialization (informational component (the ability to effectively work with information in all forms of its presentation); computer or computer&technology component (ability and skills to work with modern computer tools and software); applicability component (ability to use modern information and computer technology tools to work with information and solve various problems), and as well as its own information and digital competence); cognitive component (knowledge of experimentally tested, including innovative, educational subject methods aimed at the development of students' critical thinking, formation of skills for working with information in various formats, knowledge of the possible negative effects of information technologies on the health of students and methods prevention or neutralization of such impact; knowledge of digital technologies and tools for supporting the educational process and demonstrating solutions to typical subject tasks); the praxeological component (the ability to solve typical tasks of the subject area using IT and tools; the ability to process information content of various formats and produce digital educational resources (didactic materials) for the development of information and digital competence of students; the ability to organically integrate IT into a holistic educational process in the conditions of New Ukrainian School; the ability combine software tools (general, specialized and subject-oriented) with child-centered learning technologies, the ability to partner interaction in the digital space); reflective component (the ability to critically analyze one's own professional activities for the development of students' information and digital competence in the conditions of the New Ukrainian School). To form the readiness of the future bachelor of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, a pedagogical system of training future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School has been developed, theoretically substantiated and modeled as an open and integral system of structural (goal, methodological approaches , principles, essence and structure of readiness for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, methods, means, forms and content asseparate subsystems) and functional (diagnostic tools for assessing the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School on the basis of indicators) of components that are interconnected and interact and are aimed at the professional training of students of the specialty "014 Secondary Education" with the aim of forming in them readiness for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School. The pedagogical system is presented in the unity of structural components (methodological-target, content-procedural, diagnostic-resultative subsystems), where: - the methodological principles of training future teachers for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School are taken into account (through the integration of methodological approaches (systemic, axiological, competence-based, personal- activity, visual-digital, and professional)); - the stages (orientational, procedural, stage of professional implementation) during which improvement of the content of training of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School took place; - the use of traditional and innovative forms, methods, and means of education is provided. The practical principles of training future teachers for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School are defined as: - compliance with organizational requirements (1 – organization of the informational and educational environment of a higher education institution; 2 – organization of quasi-professional activities of future teachers based on New Ukrainian School; 3 – organization of cooperation with teachers and the administration of institution of general secondary education; 4 – introduction of educational components to the educational and professional programs related to the mastery of digital tools of educational and subject orientation ) and pedagogical (1 – disclosure of the values of the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School; 2 – comprehensive use of IT in the process of cooperative education of the future teacher; 3 – orientation of practical training on the use of IT in the work of the teacher) conditions; • improvement of the content of training of future bachelors of secondary education: strengthening of the professional orientation of courses in informatics disciplines is foreseen; improvement of the course content of methodical disciplines to focus attention on the principles of the New Ukrainian School; introduction of author's special courses ("IT in the educational space of New Ukrainian School ", "Digital technologies in the professional activity of the teacher", "Development of key competences in mathematics lessons in the conditions of New Ukrainian School"); • improving the organization and carrying out industrial practice to gain experience of professional activity in the conditions of the New Ukrainian School and experience developing students' information and digital competence; • using appropriate forms (problem-based lectures; interactive lectures; master classes; seminars; course projects; industrial practice), methods (interactive methods; problem-based methods, including heuristic methods; method of appropriate tasks in the process of studying professional disciplines; case method in the process of studying psychological and pedagogical disciplines) and means (informational and educational environment of a higher education institution; electronic educational resources; competence tasks; projects) of training. A diagnostic apparatus was developed and the effectiveness of the pedagogical system of training future bachelors of secondary education for the development of students' information and digital competence in the conditions of the New Ukrainian School was experimentally verified. The criteria and indicators of the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School include: valuable (setting for the development of information and digital competence of students; motivation for professional self-development in the field of application of IT in the conditions of New Ukrainian School); epistemological (awareness of students' information and digital competence and technology and digital tools for its development among students in the conditions of New Ukrainian School); practical (the formation of information and digital competence in future bachelors of secondary education; the ability to use technologies and digital tools for the development of students' information and digital competence in the conditions of New Ukrainian School); evaluable (the ability to self-assess the level of one's own knowledge and skills in the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School; the ability to professional self-improvement in the field of development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School). According to the selected indicators, the level of readiness of future secondary education bachelors for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School is characterized: as low, average, sufficient, and high. Based on the results of the statistical analysis, the discrepancy in the average scores of all indicators for control and experimental groups was substantiated. It was established that the level of readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School according to the value criterion is directly influenced by the implementation of the first pedagogical condition - disclosure of the values of the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, as well as the first organizational condition - organization informational and educational environment of a higher education institution. The improvement of epistemological criterion indicators was influenced by the implementation of the second organizational condition - the organization of quasi-professional activities of future teachers based on the New Ukrainian School, as well as the second pedagogical condition - the comprehensive use of IT in the process of cooperative education of future teachers. We see the basis for improving the indicators of the practical criterion in the implementation of the first organizational condition - the organization of the informational and educational environment of a higher education institution, the fourth organizational condition - the introduction of educational components to the educational and professional programs related to the mastery of digital tools of educational and subject areas, as well as the second pedagogical condition - the comprehensive use of IT in the process cooperative education of the future teacher. The evaluative criterion of the formation of the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School is formed by the implementation of the third organizational condition - the organization of cooperation with teachers and the administration of institution of general secondary education. The scientific novelty of the obtained results is that: • for the first time: a pedagogical system of training future bachelors of secondary education for the development of the information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School was developed, theoretically substantiated and experimentally verified, which: contains interconnected subsystems (methodological-target, content-procedural, diagnostic- resultative) and is aimed at the formation of an integrative personal education - the readiness of future bachelors of secondary education to develop students' information and digital competence in the conditions of the New Ukrainian School; provides for three stages of implementation (orientation as the formation of a positive attitude, interest in the use of ICT in professional activities, awareness of the need to constantly master ICT and develop one's own information and digital competence, students' orientation to self-education; procedural as the formation of all components of the readiness of future bachelors of secondary education to develop information and digital competence students in the conditions of New Ukrainian School; the stage of professional implementation as the acquisition of experience of quasi-professional and professional activities in relation to the development of students' information and digital competence), in which traditional and innovative forms are used (problem lectures; interactive lectures; master classes; seminars; course projects; industrial practice), methods (interactive methods; problem-based methods, including heuristic methods; method of expedient tasks in the process of studying professional disciplines; case- method in the process of studying psychological and pedagogical disciplines) and teaching tools (informational and educational environment of a higher education institution; electronic educational resources; competence tasks; projects), improvement of content informatics, psychological-pedagogical and methodical disciplines; describes the diagnostic toolkit (criteria and indicators) for determining the levels (low, average, sufficient, high) of the readiness of future bachelors of secondary education for the development of students' informational and digital competence in the conditions of the New Ukrainian School; • the theoretical foundations of the preparation of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School through the integration of methodological approaches (systemic, axiological, competence-based, personal- activity, visual-digital, and professional) and the introduction of a pedagogical system that ensures the development of all components are substantiated the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School; • the practical principles of forming the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School through the organization of a suitable digital educational environment, modernization of the content of the educational and professional programs of bachelors of secondary education, compliance with organizational (organization of informational and educational environment of a higher education institution; organization of quasi-professional activities of future teachers on the basis of New Ukrainian School; organization of cooperation with teachers and the administration of institution of general secondary education; introduction of educational components related to mastering digital tools of educational and subject direction) and pedagogical (revealing the values of development in the conditions of New Ukrainian School of information and digital competence of students to the educational and professional programs; comprehensive use of IT in the process of cooperative education of the future teacher orientation of practical training on the use of ІT in the teacher's work) conditions and active use in professional training of innovative learning technologies, in methodical training - information technologies and tools, in psychological and pedagogical training - practical trainings and master classes;  the essence of the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School and its structure in the unity of four components (axiological, cognitive, praxeological, reflective) was specified;  a diagnostic toolkit was developed and the levels (low, medium, sufficient, high) of readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School were characterized;  the scientific provisions of the theory and practice of preparing future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School of Higher Education in institutions of higher education gained further development; scientific ideas about the essence, structure, criterion, and level signs of the formation of the readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School. The practical significance of the study consists in identifying the practical principles of training future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School and the development of the appropriate educational and methodological support, which includes: a monographic description of the practical training of teachers for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School ("Development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School: theoretical and practical aspects of professional teacher training"), development of work programs of mandatory and optional educational components for the modernization of the content of the educational and professional programs of specialty 014 and approved educational and methodological materials for their support ("IT in the educational space of New Ukrainian School", "Digital technologies in the professional activity of the teacher", "Development of key competences in the conditions of New Ukrainian School" (on the example of mathematics lessons), "Methodology of teaching mathematics"), development of digital support for the implementation of educational and professional programs for training future bachelors of secondary education by subject specialties 014.01 Secondary education. Ukrainian language and literature, 014.02 Secondary education. English language and literature, 014.04 Secondary education. Mathematics, 014.08 Secondary education. Physics, 014.09 Secondary education. Informatics, 014.11 Secondary education. Physical culture, as well as confirmation of the effectiveness of the chosen methods (interactive methods; problem methods, including heuristic methods; the method of appropriate tasks in the process of studying professional disciplines; case method in the process of studying psychological and pedagogical disciplines), forms (problem lectures, interactive lectures; master classes; seminars; course projects; industrial practice) and means (informational and educational environment of a higher education institution; electronic educational resources; competence tasks; projects) of training, dissemination of methods for determining the indicators of readiness of future teachers for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School. The conducted research does not cover all aspects of the problem. Prospective directions for further research are research on the professional training of future masters of secondary education for the development of information and digital competence of high school students in the conditions of the New Ukrainian School; research on the professional training of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of distance learning, in the conditions of extracurricular work; study of post-graduate professional training of teachers of various specialties for the development of information and digital competence of students in the conditions of the New Ukrainian School; the development of electronic educational resources for the development of informational and digital competence of high school students in the conditions of the New Ukrainian School.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, інформаційно-цифрова компетентність учнів в умовах НУШ, готовність майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ, процес професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах НУШ, бакалаври середньої освіти, заклад вищої освіти, Нова українська школа, педагогічна система, професійна підготовка, information and digital competence, information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, readiness of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, the process of professional training of future bachelors of secondary education for the development of information and digital competence of students in the conditions of New Ukrainian School, secondary education bachelors, institution of higher education, New Ukrainian school, pedagogical system, professional training
Бібліографічний опис
Шишенко, І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку інформаційно-цифрової компетентності учнів в умовах Нової української школи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Шишенко Інна Володимирівна ; наук. консультант О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. – 603 с.
Зібрання