Принцип єдності діяльності і процесу у навчанні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена аналізу таких основних понять дидактики, як навчання, процес навчання, навчальна діяльність. Пропонується розглядати навчання не як передачу знань, умінь та навичок, а як перетворення досвіду, що є вихідним принципом побудови моделі процесу навчання. Аналізуються поняття «навчальний процес» і «процес навчання». Обґрунтовано необхідність розгляду навчальної діяльності через взаємодію суб’єктів навчального процесу. Інтегруючи позитивні якості традиційного, поетапного, синтетичного уроків, на структуру спільної діяльності вчителя й учнів накладається структура процесу засвоєння знань і формування практичних умінь.
This article analyzes the basic concepts of didactics as learning, learning, learning activities. It is proposed to consider learning is not a transfer of knowledge and skills, as well as conversion experience, which is the original principle of constructing a model of the learning process. The concepts "learning process" and "learning." The necessity of consideration of educational activity through interaction of subjects of educational process. Integrating traditional virtues, gradual, syntetychnoho lessons on the structure of joint activity of teacher and uchniv superimposed structure the process of learning and formation of practical skills.
Опис
Ключові слова
навчання, процес навчання, навчальний процес, діяльність, взаємодія, перетворення, досвід, таксономія, ідеальний об'єкт, інтегративна модель, teaching, learning process, interaction, experience, ideal object, learning, activity, transformation, taxonomy, integrative model
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Принцип єдності діяльності і процесу у навчанні [Текст] / М. В. Каленик // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / за заг. ред. М. І. Садового. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 10, Ч. 3. – С. 56–59.
Зібрання