Впровадження ІТ та ГІС технологій у процес підготовки студентів географічних спеціальностей (на засадах диференційованого підходу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
В монографії висвітлені загальні положення про теоретичні основи підготовки здобувачів географічної освіти в галузі ІТ та ГІС-технологій. Велику увагу приділено теоретичним в практичним аспектам формування ІТ та ГІС компетентності на основі диференційованого підходу. В монографії надається детальний опис догеоінформаційної підготовки. Також надано перелік програмного забезпечення та інтернет ресурсів геоінформаційного спрямування. Актуальність роботи визначається зростаючими обсягами геоінформаційної просторової інформації та потребою обробляти її засобами ІТ та ГІС-технологій. Матеріал монографії буде корисним як здобувачам освіти різних географічних спеціальностей так і для викладачів географії.
The monograph covers the general provisions on the theoretical foundations of training applicants for geographic education in the field of IT and GIS technologies. Much attention is paid to the theoretical and practical aspects of IT and GIS competence formation based on a differentiated approach. The monograph provides a detailed description of pre-geoinformation training. A list of software and Internet resources in the geoinformation direction is also provided. The relevance of the work is determined by the growing volumes of geo-informational spatial information and the need to process it using IT and GIS technologies. The material of the monograph will be useful both for students of various geographic specialties and for teachers of geography.
Опис
Ключові слова
студенти географічних спеціальностей, бакалаври географії, бакалаври освіти, компетентність в галузі ІТ та ГІС-технологій, geography students, bachelors of geography, bachelors of education, competence in the field of IT and GIS technologies
Бібліографічний опис
Король, О. М. Впровадження ІТ та ГІС технологій у процес підготовки студентів географічних спеціальностей (на засадах диференційованого підходу) [Текст] : монографія / О. М. Король. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 160 с.