Екологічні аспекти землекористування у нафтогазовидобувних регіонах Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Анотація
Засолення і деградація ґрунтового покриву є важливим екологічним аспектом негативної дії нафтогазопромислів на земельні ресурси. Найбільш гостро він виявляється в зонах розливів промислових вод. Так на Бугруватівському і Анастасівському родовищах спостерігаються ділянки цілком деградованих чорноземів з утворенням техногенних солонців. У таких ґрунтах порушується кислотний режим ґрунтів, кальцій заміняється натрієм, змінюється структура і властивості ґрунтів. Утрата родючості ґрунтів може бути як частковою, так і повною. Для відродження родючості ґрунтів необхідний тривалий і дорогий процес колоїдно-хімічної і біологічної рекультивації. Розвідка й експлуатація нафтогазових родовищ неодноразово супроводжувалися технологічними аваріями, що привели до формування техногенних геосистем з різною кількістю і якістю забруднювачів земельних ресурсів.
Salinity and degradation of soil cover are an important environmental aspect of the negative impact of oil and gas industry on land resources. It is most acute in the areas of industrial water spills. Thus, in the Bugrutovsky and Anastassivsk deposits, areas of fully degraded chernozem with the formation of man-made solonetz are observed. In such soils, acidic soil conditions are violated, calcium is replaced by sodium, and the structure and properties of soils change. Loss of soil fertility can be both partial and complete. To restore the soil fertility, a long and expensive process of colloid-chemical and biological reclamation is needed. Exploration and exploitation of oil and gas deposits were repeatedly accompanied by technological accidents, which led to the formation of man-made geosystems with different quantities and quality of pollutants in land resources.
Опис
Ключові слова
землекористування, land use, нафтогазовидобувні регіони, oil and gas production, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Екологічні аспекти землекористування у нафтогазовидобувних регіонах Сумської області [Текст] / A. O. Kорнус // Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 3–4 травня 2018 р. – Умань : УНУС, 2018. С. – 81–84.